Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Patienten mer delaktig med beslutskort

Publicerat 2015-10-07

När graderade så kallade beslutskort, som tog upp till exempel biverkningar av olika antidepressiva medel, användes vid läkemedelsval till patienter med måttlig till svår depression var både patienten och läkaren mer nöjda efter läkarbesöket.

Drygt 100 primärvårdsläkare och cirka 300 patienter deltog i den amerikanska studien. Beslutskorten hade listade läkemedelssubstanser, sex olika serotoninåterupptagshämmare samt duloxetin, venlafaxin, bupropion, mirtazapin och amitriptylin/nortriptylin. Korten innehöll följande information:

  • Allmän information om läkemedelsbehandling vid depression, till exempel att om medicinen inte hjälper byts den till en annan och att det tar tid att uppnå full effekt.
  • Viktpåverkan (med gradering för de olika substanserna -/+).
  • Utsättningsymtom (med gradering för substanserna).
  • Kostnad (graderat).
  • Sexuella problem (graderat).
  • Sömnproblem (graderat, svårt att sova eller trötthet).
  • Lista med ytterligare biverkningar, specifika för de olika substanserna.

Beslutskorten, ämnade att åstadkomma ett bättre delat beslutsfattande mellan patient och läkare gjorde att både patienten och läkaren kände sig mer nöjda med patient–läkar-mötet och med läkemedelsvalet. Patienten var också mer kunnig och välinformerad om korten hade använts. Kontrollgruppen fick standardomhändertagande, utan några kort.

Korten påverkade dock inte följsamheten till behandlingen eller det kliniska resultatet efter sex månader.

– Delat beslutsfattande är ett viktigt begrepp och arbetssätt som har god evidens och är högt prioriterat och som bland annat rekommenderas i Socialstyrelsens behandlingsriktlinjer för schizofreni, säger Mussie Msghina, docent, överläkare, Psykiatri Sydväst, Karolinska universitetssjukhuset och ordförande i expertrådet för psykiatriska sjukdomar.

Tiden som ägnades åt besöken i försöksgrupp och kontrollgrupp skiljde sig inte, omkring 45 minuter i båda grupperna. En nackdel är att studien inte var blindad.

Elin Jerremalm

Källa:
  1. LeBlanc A, Herrin J, Williams MD, Inselman JW, Branda ME, Shah ND et al. Shared Decision Making for Antidepressants in Primary Care: A Cluster Randomized Trial. JAMA Intern Med. 2015 Sep 28:1-10. PubMed

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad