Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Risk för aortaaneurysm av kinoloner

Publicerat 2015-11-27

Flourokinoloner, till exempel ciprofloxacin, var associerat med en högre risk för aortaaneurysm i en kanadesisk kohortstudie.

Senruptur, särskilt av hälsenan, är en känd biverkan av fluorokinolonbehandling. Enligt experimentella studier och studier på djur kan det bero på kvantitativ och kvalitativ försämring av kollagen. Fluorokinoloner har misstänkts kunna orsaka näthinneavlossning medan risken för aortaaneurysm, sjuklig utbuktning på stora kroppspulsådern, inte studerats tidigare.

I den populationsbaserade kohortstudien inkluderades drygt 1 700 000 patienter, som fyllde 65 år under inklusionsperioden 1997–2012, varav 38 procent förskrivits minst en fluorokinolon. Primärt utfallsmått var allvarliga kollagenassocierade biverkningar definierade som senruptur, näthinneavlossning eller aortaaneurysm diagnosticerade på sjukhus. Patienter som förskrivits fluorokinoloner beräknades ha risk för biverkningar till och med 30 dagar efter avslutad behandling.

Som kontroll, för att minska risken för att infektionen i sig påverkar risken för biverkningarna, testades också sambandet mellan amoxicillin och kollagenassocierade biverkningar.

Ökad risk med kinolon

Fluorokinolonbehandling var förknippat med en ökad risk för senruptur (justerad hasardkvot 2,40; 95 procents konfidensintervall 2,24 till 2,57) och aortaaneurysm (2,24; 2,02 till 2,49), vilket var mer än vid amoxicillinbehandling. Sambandet sågs även för livshotande aortaruptur och dissektion (längsgående bristning i aortaväggens inre skikt). Risken för näthinneavlossning var marginellt förhöjd och inte större än vid amoxicillinbehandling. Biverkningarna inträffade i medel cirka 20 dagar från behandlingsstart.

Av totalt 188 000 rapporter för fluorokinoloner i WHO:s biverkningsdatabas finns 15 rapporter om aortaaneurysm och dissektioner. Misstänkta biverkningar ska rapporteras till Läkemedelsverket.

Hälften av fluorokinolonförskrivningen i studien utgjordes av ciprofloxacin. Övriga fluorokinoloner var norfloxacin, levofloxacin, moxifloxacin och ofloxacin.

Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för infektionssjukdomar rekommenderar sedan flera år att kinolonbehandling bör undvikas vid okomplicerad cystit/afebril urinvägsinfektion. Detta främst för att minska risken för resistensproblem.

Elin Jerremalm

Källa:
  1. Daneman N, Lu H, Redelmeier DA. Fluoroquinolones and collagen associated severe adverse events: a longitudinal cohort study. BMJ Open. 2015 Nov 18;5(11):e010077. PubMed

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad