Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Risk för blodtryckshöjning av mirabegron

Publicerat 2015-11-03

Produktinformationen skärps efter rapporter om allvarliga fall av hypertoni och förhöjt blodtryck av mirabegron (Betmiga).

Det är den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, som vid en genomgång har funnit rapporter om allvarliga fall av hypertoni och förhöjt blodtryck hos personer som fått mirabegron. Det finns även anmälningar som gäller hypertensiv kris, cerebovaskulära och kardiella händelser som tidsmässigt kan kopplas till användning av mirabegron. En del av dessa rapporter är dock osäkra.

Att mirabegron kan ge förhöjt blodtryck har varit känt sedan tidigare, men efter genomgången har läkemedelsföretaget skärpt produktresumén.

  • Mirabegron är nu kontraindicerat hos patienter med svår okontrollerad hypertoni, vilket definieras som systolisk blodtryck ≥180 mmHg och/eller diastoliskt blodtryck ≥110 mmHg.
  • Blodtrycket bör mätas innan behandling med mirabegron samt kontrolleras regelbundet under användningen, särskilt hos patienter med hypertoni.

Mirabegron är en selektiv beta-3-adrenoceptoragonist som används mot trängningar och trängningsinkontinens. På Kloka Listan rekommenderas tolterodin som är en muskarinreceptorantagonist.

– Verkningsmekanismen skiljer sig åt mellan preparaten men den blygsamma effekten på urinträngningar och trängningsinkontinens verkar jämförbar. Det saknas dock jämförande effektstudier. Eftersom mirabegron är ett relativt nytt läkemedel finns ännu inte tillräcklig information om biverkningar vid långtidsanvändning, säger Tareq Alsaody, ordförande i Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för urologi.

Mirabegron är ett läkemedel som är föremål för utökad övervakning. Alla misstänkta biverkningar ska rapporteras till Läkemedelsverket. För biverkningar som kan kopplas till högt blodtryck önskas så mycket information som möjligt, som till exempel blodtrycksmätningar.

Susanne Elfving

Källa:
  1. Brev till hälso- och sjukvården (DHPC). Betmiga (mirabegron) DHPC 2015-09-07

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad