Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Sitagliptin – varken bättre eller sämre för hjärtat

Publicerat 2015-06-23

Sitagliptin (Januvia) gav inte fler biverkningar i form av kardiovaskulära händelser, men gav inte heller någon förbättring i kardiovaskulära utfall eller lägre dödlighet i en stor randomiserad studie.

Både europeiska och amerikanska läkemedelsmyndigheter har efterfrågat kardiovaskulära säkerhetsdata för nya blodglukossänkande läkemedel. Studier på två andra DPP-4-hämmare, saxagliptin och alogliptin, har gett signaler om en ökad risk för sjukhusinläggning på grund av hjärtsvikt.

I multicenterstudien randomiserades nästan 15 000 patienter med typ 2-diabetes och samtidig kardiovaskulär sjukdom till standardbehandling + placebo alternativt standardbehandling + sitagliptin. Mediantiden till uppföljning var tre år. Standardbehandling var ett eller två orala diabetesmedel (metformin, pioglitazon och/eller sulfonylurea) alternativt insulin, ibland i kombination med metformin.

Sitagliptin varken ökade eller minskade risken för kardiovaskulära händelser (kardiovaskulär död, hjärtinfarkt, stroke eller sjukhusinläggning på grund av instabil angina), vilka inträffade hos 11,4 procent i sitagliptingruppen mot 11,6 procent i placebogruppen. Det fanns inte heller någon ökad risk för sjukhusinläggning på grund av hjärtsvikt. Det var färre i sitagliptingruppen som kompletterade med ytterligare orala diabetesmedel under studieperioden och färre som började med långtidsinsulin.

– Skillnaden i HbA1C mellan sitagliptin och placebo var liten. Det har diskuterats om en ökad risk för pankreatit föreligger i samband med inkretinbehandling. I studien var pankreatit ovanligt och det fanns ingen statistiskt säkerställd skillnad, 23 fall i sitagliptingruppen mot 12 i placebogruppen. Pankreascancer var också ovanligt men med några färre fall i sitagliptingruppen, 9 fall mot 14 i placebogruppen. Ingen statistiskt signifikant skillnad där heller, säger Charlotte Höybye, docent, överläkare, ordförande i expertrådet för endokrinologiska och metabola sjukdomar.

Sitagliptin antas verka genom att hämma nedbrytningen av aktiva inkretinhormoner (till exempel glukagonlik peptid-1, GLP-1). Inkretinerna ökar när blodglukosnivåerna är normala eller förhöjda och ökar i sin tur till exempel den endogena insulinsekretionen.

Sitagliptin rekommenderas inte i Kloka Listan.

Elin Jerremalm

Källa:
  1. Green JB, Bethel MA, Armstrong PW, Buse JB, Engel SS, Garg J, et al; TECOS Study Group. Effect of sitagliptin on cardiovascular outcomes in type 2 diabetes. N Engl J Med. 2015 Jun 8. [Epub ahead of print] PubMed   

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad