Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

SSRI minskade nedstämdhet vid svår depression

Publicerat 2015-05-28

Vid en efterhandsanalys av patientdata från publicerade och opublicerade randomiserade placebokontrollerade studier med SSRI vid svår depression framgick att läkemedlen i mer än 90 procent av fallen hade effekt på symtomet nedstämdhet.

Effekten av selektiva serotoninåterupptagshämmare, SSRI, har ifrågasatts eftersom så många av de randomiserade studierna inte lyckats visa någon signifikant effekt av läkemedelet jämfört med placebo. Många av de negativa studierna har inte heller publicerats offentligt.

Hamilton-skalan, som använts vid många av studierna, summerar poäng på en rad symtom, till exempel nedstämdhet, skuldkänslor, sömnsvårigheter, arbete och aktivitet, ångest, sexuell funktion, viktnedgång samt somatiska symtom. HDRS-17 summerar poäng på 17 olika symtom. Skalan har kritiserats för att vara ett okänsligt mått eftersom effekten på en enskild viktig parameter kan bli osynlig och de olika symtomen i Hamilton-skalan utgör dessutom varierande grad av sjukdomsbörda.

Effekt på nedstämdhet

I denna studie inkluderades patientdata från företagssponsrade studier (1984–2004) där HDRS-17 använts. Sammanlagt ingick 6 669 patienter som fått antingen placebo eller paroxetin, citalopram, sertralin eller fluoxetin.

Av 32 behandlingar där olika SSRI jämfördes med placebo gav mer än hälften, 56 procent, ett negativt resultat, alltså effekten på HDRS-17 skiljde sig inte mellan aktiv substans och placebo efter sex veckor. När den enskilda parametern nedstämdhet istället studerades uppvisade 29 av 32 behandlingsjämförelser statistiskt signifikant effekt av läkemedlet.

Nedstämdhet valdes eftersom det är ett symtom som de allra flesta deprimerade har när de söker vård och det är också ett av två nyckelsymtom enligt DSM-kriterierna.

– Vår studie visar att ifrågasättandet av den antidepressiva effekten av SSRI i hög grad beror på användandet av ett missvisande effektmått. SSRI utövar en robust antidepressiv effekt som kan påvisas i de allra flesta studier i vilka medlen har testats, säger professor Elias Eriksson, Sektionen för farmakologi, Göteborgs universitet, medförfattare till studien.

I en poolad analys av studierna framgick att effekten på majoriteten av parametrarna i HDRS-17, var positiv till förmån för läkemedlet. Nedstämdhet hade störst effektstorlek. Tre av parametrarna; gastrointestinala symtom, sexuell funktion och viktnedgång, gav negativt utfall (det vill säga placebo var bättre) men endast viktändringen var statistiskt signifikant.

– Anledningen till utfallet vad avser just gastrointestinala symtom, sexuell funktion och viktpåverkan kan vara att de alla utgör kända biverkningar av SSRI, och dessa kan förekomma också hos patienter helt utan depressiva symptom, säger Elias Eriksson.

Elin Jerremalm

Källa:
  1. Hieronymus F, Emilsson JF, Nilsson S, Eriksson E. Consistent superiority of selective serotonin reuptake inhibitors over placebo in reducing depressed mood in patients with major depression. Mol Psychiatry. 2015 Apr 28. doi: 10.1038/mp.2015.53. [Epub ahead of print]. PubMed

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad