Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Antidepressiva gav inte hjärt-kärlsjukdom

Publicerat 2016-05-11

Enligt en brittisk kohortstudie var antidepressiv behandling inte kopplad till någon ökad risk för arytmi, hjärtinfarkt eller stroke hos personer mellan 20 och 64 år.

I studien ingick nästan 240 000 patienter, 20–64 år gamla, som diagnostiserats med depression åren 2000–2011. Patienterna följdes i genomsnitt i fem år.

Den vanligaste antidepressiva behandlingen var selektiva serotoninåterupptagshämmare, SSRI: 32 procent av förskrivna läkemedel utgjordes av citalopram och 24 procent fluoxetin. Efter dessa kom den icke-selektiva monoaminåterupptagshämmaren amitriptylin, 7 procent.

Under det första uppföljningsåret var behandling med SSRI, och särskilt fluoxetin, associerad med en minskad risk för hjärtinfarkt jämfört med avsaknad av någon antidepressiv behandling, justerad riskkvot för SSRI 0,58; 95 procent konfidensintervall 0,42–0,79.

När det gällde arytmier var fluoxetinanvändning associerad med en minskad risk (justerad riskkvot 0,74; 0,59–0,92) sett över fem år. För citalopram noterades ingen riskökning, inte heller vid högre doser, från 40 mg per dygn. Men det handlade om få patienter. Under den första behandlingsmånaden med tricykliska antidepressiva sågs dock en ökad arytmirisk (1,99; 1,27–3,13).

– Det skulle ha varit bra att titta även på patienter över 65 år, då risken för kardiovaskulära konsekvenser av biverkningarna ökar med åldern. Av de olika SSRI är det citalopram och escitalopram som har en något större benägenhet att förlänga QT-tiden, säger Mussie Msghina, docent, överläkare, Psykiatri Sydväst, Karolinska universitetssjukhuset och ordförande i expertrådet för psykiatriska sjukdomar.

Den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, kom för några år sedan fram till att citalopram kan ge en dosberoende QT-förlängning, i synnerhet vid doser om 60 mg per dygn. QT-förlängning kan leda till allvarlig hjärtrytmrubbning. Äldre patienter och patienter med nedsatt leverfunktion konstaterades ha ökad risk på grund av högre systemexponering än unga patienter med normal leverfunktion.

Maxdosen sänktes då till 20 mg per dygn för äldre och patienter med nedsatt leverfunktion och 40 mg per dygn för övriga patienter.

Elin Jerremalm

Källa:
  1. Coupland C, Hill T, Morriss R, Moore M, Arthur A, Hippisley-Cox J. Antidepressant use and risk of cardiovascular outcomes in people aged 20 to 64: cohort study using primary care database. BMJ. 2016 Mar 22;352:i1350. PubMed
  2. Läkemedelsverket. Citalopram – sänkt maxdos rekommenderas. Nyhet 2011-10-27

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad