Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Bäst effekt av ASA tidigt efter stroke

Publicerat 2016-06-27

ASA minskade risken för återkommande ischemisk stroke med cirka 60 procent efter sex veckor jämfört med placebo.

En tidsanalys med individdata från mer än 15 000 individer som ingått i tolv tidigare publicerade kliniska studier, där ASA jämförts med placebo som sekundärprevention efter en stroke eller transitorisk ischemisk attack, TIA, analyserades.

ASA jämfört med placebo minskade risken för återkommande ischemisk stroke efter sex veckor med cirka 60 procent; hasardkvot 0,42 med 95 procents konfidensintervall 0,32–0,55, p<0,0001. Risken för svår ischemisk stroke minskade med cirka 70 procent och de största vinsterna sågs hos patienter med TIA eller mindre allvarlig stroke även om effekt fanns i alla grupper.

Tillägg av dipyridamol (Persantin) gav ingen effekt utöver ASA i det akuta skedet, men däremot i det senare skedet, efter tolv veckor. Likaså kunde det i studien inte påvisas lika goda resultat med klopidogrel.

Risken för att under de första tolv veckorna drabbas av intracerebral blödning var inte ökad vid lågdos ASA.

Expertrådet kommenterar

– Expertrådet för neurologiska sjukdomar har under lång tid rekommenderat ASA under de första två veckorna och därefter endera monoterapi med klopidogrel eller kombinationsbehandling med ASA+dipyridamol. Rekommendationen om ASA akut stärks av den aktuella publikationen och frågan är om tidslängden borde utökas, säger Mia von Euler, docent, överläkare, ordförande i Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för neurologiska sjukdomar och ledamot i det nationella programrådet för stroke.

Risken för återkommande stroke är upp till 10 procent den närmaste veckan efter en TIA eller mindre stroke. Akut utredning, åtgärd av eventuella riskfaktorer och snabbt insatt medicinering är därför mycket viktigt.

– Författarna till studien spekulerar i att det kan finnas en vinst av egenbehandling med ASA vid TIA. Jag har dock uppfattning att utredning och behandling av både stroke och TIA ska ske akut på sjukhus och att dessa tillstånd inte lämpar sig för egenbehandling i akutskedet, säger Mia von Euler.

Elin Jerremalm

Källa:
  1. Rothwell PM, Algra A, Chen Z, Diener HC, Norrving B, Mehta Z. Effects of aspirin on risk and severity of early recurrent stroke after transient ischaemic attack and ischaemic stroke: time-course analysis of randomised trials. Lancet. 2016 May 18. pii: S0140-6736(16)30468-8. doi: 10.1016/S0140-6736(16)30468-8. [Epub ahead of print] PubMed

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad