Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Behandling med antidepressiva under graviditeten ökar risken för vård på neonatalavdelning

Publicerat 2016-10-31

Egenreferat. Nyfödda barn vars mammor har använt SSRI under graviditeten har ökad risk för komplikationer som lättare andningsproblem, centralnervös påverkan, hypoglykemi och tillmatningssvårigheter. Barnen behöver oftare vård på neonatalavdelning men risken för svåra komplikationer är liten.

Resultaten kommer från en ny registerstudie baserad på det svenska medicinska födelseregistret, läkemedelsregistret och svenskt neonatalt kvalitetsregister (SNQ). Totalt ingick mer än 700 000 födslar.

Oddskvoten (OR) för neonatalvård efter SSRI-behandling var 1,5 (95% konfidensintervall, CI, 1,4-1,5) justerad för skillnader i bakgrundsfaktorer mellan mammor som medicinerat med SSRI och inte. Number needed to harm (NNH) var 29, vilket innebär att 29 gravida kvinnor behöver använda SSRI för att man ska orsaka ett extra vårdtillfälle på neonatalavdelning. Risken var högst efter medicinering under de sista tre månaderna av graviditeten; OR 1,8 (95% CI 1,7-1,9) jämfört med ingen exponering för antidepressiv behandling. Vid behandling i sen graviditet var NNH 18.

Vårdtiden på neonatalavdelning för SSRI-exponerade barn var i medeltal 5 dagar. De vanligaste symptomen var milda andningsproblem och barnen hade ingen ökad risk för dödlighet.

Depressions- och ångestsjukdom under graviditeten kan ge upphov till liknande neonatala problem som antidepressiv behandling. För att justera för påverkan av den psykiska ohälsan i sig, jämfördes i studien barn som blivit exponerade för antidepressiva i sen graviditet med barn som endast blivit exponerade i tidig graviditet. Resultaten visade att risken var högre efter behandling i sen graviditet, OR 1,6 (95% CI 1,5-1,8), vilket tyder på att läkemedlen står för åtminstone en del av problemen hos de nyfödda.

Den ökade risken för övergående neonatala komplikationer måste dock noga vägas mot risken med obehandlad psykisk sjukdom, som kan innebära betydande risker för både kvinnan och hennes barn. Det är viktigt att gravida kvinnor diskuterar behandlingen med sin läkare och inte ändrar eller avslutar pågående medicinering på eget hand.

Redaktionen för Läkemedel och fosterpåverkan
Ulrika Nörby
Katarina Wide
Birger Winbladh
Karin Källén

Källa

  1. Nörby U, Forsberg L, Wide K, Sjörs G, Winbladh B, Källén K. Neonatal Morbidity After Maternal Use of Antidepressant Drugs During Pregnancy. Pediatrics 2016;138(5):e20160181.

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad