Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Fortsatt ökning av magsyraläkemedel

Publicerat 2016-04-20

En stor grupp användare av magsyraläkemedel är kvinnor mellan 15–29 år, där antalet dygnsdoser per patient har stigit med över 70 procent från år 2006 till 2015, enligt statistik från Socialstyrelsen. För samtliga patienter var motsvarande siffra 40 procent.

Trots att incidensen/prevalensen av syrarelaterade sjukdomar inte har ökat har användningen av läkemedel mot dessa sjukdomar gjort det. Dels hämtar fler patienter ut läkemedlen och dels använder många större mängder. På knappt tio år har andelen av befolkningen som hämtat ut magsyraläkemedel, till exempel protonpumpshämmare, H2-blockerare och antacida, ökat med drygt 20 procent. Hos kvinnor i åldern 15–29 år har ökningen av antalet dygnsdoser per patient varit störst. År 2006 hämtade 28 500 kvinnor ut cirka 60 dygnsdoser per patient mot år 2015 då 38 600 kvinnor hämtade ut cirka 103 dygnsdoser per patient.

Drygt 80 procent av magsyraläkemedlen förskrevs på recept.

Ompröva behandling med protonpumpshämmare

Enligt Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd i gastroenterologiska sjukdomar förskrivs protonpumpshämmare (PPI) många gånger på oklar indikation. Expertrådet påminner därför om att alltid ompröva PPI vid receptförnyelse och att avsluta behandlingen om det saknas klar indikation. På senare år har risker som förknippas med långtidsbehandling av PPI framkommit, till exempel pneumoni, clostridieinfektioner och höft-, kot- och handledsfrakturer.

Fler patienter får hepatit-C-läkemedel

Andra läkemedelsgrupper där användningen fortsätter att öka är läkemedel mot hepatit C, där 2 600 patienter fick läkemedel år 2015 mot 1 000 patienter år 2014, och läkemedel mot ADHD. Ökningen av ADHD-läkemedel har skett bland både barn och vuxna. I åldersgruppen 45–64 år behandlades drygt 1 000 patienter år 2006 mot drygt 10 000 år 2015.

Användningen av läkemedel vid alkoholberoende är fortfarande låg. Det var ingen större skillnad i antal patienter som fick behandling år 2006 och 2015. Endast cirka 23 300 patienter hämtade ut ett läkemedel mot alkoholberoende under 2015 medan det uppskattas att cirka 330 000 patienter har ett alkoholberoende.

Antibiotikaanvändningen fortsätter att minska. Störst har minskningen varit bland barn 0–4 år, där andelen som hämtat ut minst ett recept har minskat med 40 procent sedan 2006. För äldre ≥75 år är minskningen ungefär 20 procent.

I Socialstyrelsens publikation Statistik om läkemedel 2015 framgår att den totala läkemedelsförskrivningen ligger på ungefär samma nivå som tidigare men att det har skett förändringar inom vissa läkemedelsgrupper. Två tredjedelar av befolkningen tog ut minst ett läkemedel på recept under 2015 och överlag använder kvinnor mer läkemedel än män.

Susanne Elfving

Källa:
  1. Socialstyrelsen. Statistik om läkemedel 2015. Publikation 2016-04-12 (korrigerad 2016-04-22)

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad