Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Hälsosamma levnadsvanor på Kloka Listan

Publicerat 2016-12-21

Fotokollage med bild från iStock/cyano66

Nu blir Kloka Listan en ännu större hjälp i patientmötet. Förutom rekommendationer om läkemedel inkluderas även evidensbaserade råd om hälsosamma levnadsvanor vid respektive indikation.

Medellivs­längden är i snitt 14 år längre hos människor som inte röker, äter hälsosamt, är måttligt fysiskt aktiva och har högst en måttlig konsumtion av alkohol. En person som redan är sjuk kan göra stora hälsovinster med förbättrade levnadsvanor. Därför bör stöd till förändring av ohälsosamma levnadsvanor vara en naturlig del av rådgivningen även vid läkemedelsförskrivning.

Kloka Listan är Stockholms läns läkemedelskommittés rekommendationer av läkemedel för vanliga sjukdomar. Den har även tidigare innehållit råd om levnadsvanor på vissa indikationer. Nytt för 2017 års utgåva är att hälsosamma levnadsvanor inkluderas på ett mer systematiskt sätt vid alla sjukdomsdiagnoser där det finns god evidens för detta. Vid arbetet med att ta fram läkemedelsrekommendationer har läkemedelskommittén och dess expertråd därför även värderat den vetenskapliga grund som finns för råd om till exempel kost, fysisk aktivitet och andra levnadsvanor. Arbetet har skett i samråd med Specialitetsrådet för hälsofrämjande arbete under Stockholms medicinska råd.

─ Detta gör Kloka Listan ännu mera användbar. Förskrivaren får snabbt värderad information om levnadsvanor vid just den indikation som är aktuell hos patienten. Vi hoppas på detta sätt bidra till att fler människor ska få bra och individualiserade råd om levnadsvanor. Det blir mer av en helhetssyn på patientens behandling, när inte bara läkemedel utan också levnadsvanor kan ha stor betydelse för sjukdomsförloppet, säger Gerd Lärfars, ordförande i Stockholms läns läkemedelskommitté.

Webbversionen av Kloka Listan 2017 kommer att finnas tillgänglig på Janusinfo den 17 januari 2017. En förteckning över förändringar i de rekommenderade läkemedlen för Stockholms län finns tillgänglig redan nu. Pdf, 122.8 kB. Den 18 januari presenteras förändringarna på Kloka Listan Forum.

Exempel på råd om hälsosamma levnadsvanor på Kloka Listan 2017:

Manifest kognitiv svikt och demens

 • Det är inte säkerställt att någon kosttyp på ett kliniskt betydelsefullt sätt kan påverka sjukdomsutvecklingen vid manifest kognitiv svikt eller demens hos äldre. Det huvudsakliga problemet vid demenssjukdom är dåligt nutritionsstatus och fokus bör ligga på att stimulera till matintag av det slag som föredras av patienten.
 • Personer med demens bör rekommenderas aerob och muskelstärkande fysisk aktivitet för att förbättra förmåga att utföra aktiviteter i dagliga livet.

Gastroesofageal refluxsjukdom

Vid refluxsjukdom finns evidens för positiv effekt av viktnedgång hos överviktiga, samt av höjd huvudända under sömn.

Osteoporos

 • Rekommendera rökstopp och erbjud stödjande insats.
 • Väl sammansatt kost och normal kroppsvikt (lågt BMI är en riskfaktor för osteoporosfraktur).
 • Regelbunden fysisk aktivitet. Överväg FaR.
 • Undvik överkonsumtion av alkohol. Erbjud rådgivande samtal vid riskbruk.
 • Fallprevention.

Depression

 • Fysisk aktivitet har positiv effekt på depression. Framför allt vid sjukskrivning är det viktigt att stödja patienten till fysisk och social aktivitet
 • Undvik överkonsumtion av alkohol. Erbjud rådgivande samtal vid riskbruk.

Diabetes mellitus

 • Rekommendera rökstopp och erbjud stödjande insats.
 • Väl sammansatt kost.
 • Viktnedgång vid övervikt.
 • Regelbunden fysisk aktivitet.
 • Undvik överkonsumtion av alkohol. Erbjud rådgivande samtal vid riskbruk.

Karin Nordin

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad