Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Ingen ökad mortalitetsrisk med sulfonylurea vid diabetes

Publicerat 2016-04-21

Enligt en ny stor metaanalys är sulfonylurea-preparaten inte associerade med någon ökad risk för dödlighet eller hjärt-kärlsjukdom och kan därför anses säkra att använda.

Sulfonylurea-preparat (SU) har misstänkts kunna öka mortalitetsrisken både generellt och i hjärt-kärlsjukdomar, och en ny översiktsartikel [1] har aktualiserat frågan. Under år 2013 publicerades tre översiktsartiklar med metaanalyser på detta tema, med jämförelser antingen mot placebo eller mot annan aktiv behandling.

Den nytillkomna översikten [1] inkluderar andra generationens SU-preparat, exempelvis glibenklamid och glipizid, och tredje generationens SU-preparat, bland annat glimepirid. Behandlingstiden var ett år eller längre och delades upp i behandling mot placebo eller mot annan aktiv behandling. Totalt inkluderades 47 randomiserade kontrollerade studier med 37 650 patienter och 890 dödsfall.

SU-medlen befanns inte vara associerade med någon signifikant ökad totalmortalitet (oddskvot, OK 1,12; 95 procent konfidensintervall, KI 0,96–1,30) eller hjärt-kärlmortalitet (OK 1,12; 95 procent KI 0,87–1,42). Vid jämförelsen mellan SU-medlen och placebobehandling var estimaten mycket nära 1,0 (för totalmortalitet 0,97 med 95 procent KI 0,71–1,33; för hjärt-kärlmortalitet 1,01 med 95 procent KI 0,68–1,51), det vill säga risken låg på placebo-nivå.

SU-medlen var inte heller totalt sett associerade med en signifikant ökad risk för hjärtinfarkt (OK 0,92; 95 procent KI 0,76–1,12) eller stroke (OK 1,16; 95 procent KI 0,81–1,66). Tillförlitligheten av resultaten värderades med så kallad trial sequential analysis, där en absolut skillnad på 0,5 procent mellan behandling med SU jämfört med annan behandling kunde uteslutas. I jämförelsegrupperna vid annan aktiv behandling har alla olika diabetesläkemedel ingått, inklusive metformin, som tidigare har visats ha en mortalitetsminskande effekt.

Tidigare översikter

Två tidigare metaanalyser av randomiserade kontrollerade studier visade ingen signifikant ökad risk för hjärt-kärldöd eller hjärt-kärlhändelser [2, 3] . Den ena översikten hade dock ett begränsat underlag och det fanns andra begränsningar i studiekvaliteten [2].

Den tredje metaanalysen baserades på observationsstudier, med exkludering av randomiserade kontrollerade studier och studier med kortare tid än ett år [4]. I denna översikt sågs en förhöjd risk för totalmortalitet med SU-preparat (OK 1,92; 95 procent KI 1,48–2,49) och hjärt-kärldödlighet (OK 2,72; 95 procent KI 1,95–3,79), men resultaten får betraktas som osäkra på grund av metodproblem och att enbart observationsstudier ingick.

I den senaste metaanalysen [1] konkluderades att SU-preparaten inte är associerade med en ökad risk för totalmortalitet, hjärt-kärlmortalitet, hjärtinfarkt eller stroke, och därför kan anses säkra att använda. Denna översikt har inkluderat fler studier och därmed fler patienter än de tidigare, och med en bättre kvalitet.

Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för endokrinologiska och metabola sjukdomar

Källa:
  1. Varvaki Rados D, Catani Pinto L, Reck Remonti L, Bauermann Leitão C, Gross JL. The Association between Sulfonylurea Use and All-Cause and Cardiovascular Mortality: A Meta-Analysis with Trial Sequential Analysis of Randomized Clinical Trials. PLoS Med. 2016 Apr 12;13(4):e1001992
  2. Monami M, Genovese S, Mannucci E. Cardiovascular safety of sulfonylureas: a meta-analysis of randomized clinical trials. Diabetes Obes Metab. 2013 Oct;15(10):938-53
  3. Phung OJ, Schwartzman E, Allen RW, Engel SS, Rajpathak SN. Sulphonylureas and risk of cardiovascular disease: systematic review and meta-analysis. Diabet Med. 2013 Oct;30(10):1160-71
  4. Forst T, Hanefeld M, Jacob S, Moeser G, Schwenk G, Pfützner A, et al. Association of sulphonylurea treatment with all-cause and cardiovascular mortality: a systematic review and meta-analysis of observational studies. Diab Vasc Dis Res. 2013 Jul;10(4):302-14

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad