Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Kolesterolsänkare ingår inte i högkostnadsskyddet

Kolesterolsänkare ingår inte i högkostnadsskyddet

Publicerat 2016-02-18

Den nya kolesterolsänkaren evolocumab (Repatha) ingår inte i högkostnadsskyddet och användning rekommenderas endast till ett fåtal utvalda patientgrupper.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, anser att kostnaden för PCSK9-hämmaren evolocumab är hög samtidigt som det är stora osäkerheter kring hur stor nyttan är. Läkemedelsföretaget har enligt TLV inte visat att nyttan av behandling med evolocumab motsvarar den höga kostnaden och därför ingår läkemedlet inte i läkemedelsförmånen. En årsbehandling kostar över 50 000 kr per patient.

Utvalda patienter

NT-rådet rekommenderar landstingen att avstå från behandling med evolocumab utom till patienter med homozygot familjär hyperkolesterolemi, samt till patienter som är aktuella för eller behandlas med lipidaferes. Det rör sig om ett fåtal patienter.

Om primärvården eller annan vårdgivare hittar en patient där behandling skulle kunna komma att bli aktuell bör patienten erbjudas remiss till Kliniken för endokrinologi, metabolism och diabetes vid Karolinska universitetssjukhuset, alternativt till Kardiovaskulära riskmottagningen, Hjärt-kärlcentrum Nord vid Danderyds sjukhus.

Evolocumab är avsedd att användas som tillägg till kostomläggning i kombination med andra blodfettssänkande läkemedel, eller som monoterapi. Förstahandsvalet vid blodfettsänkande behandling är statiner.

Elin Jerremalm

Källa:
  1. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Repatha ingår inte i högkostnadsskyddet. Nyhet 2015-12-18
  2. Nationellt införande av nya läkemedel. Evolucumab – Repatha: rekommendation, införande- och uppföljningsprotokoll

Senast ändrad