Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Metformin kan användas även vid måttligt nedsatt njurfunktion

Publicerat 2016-10-19

Den europiska läkemedelsmyndigheten, EMA, konstaterar att metformin kan användas till patienter med måttligt nedsatt njurfunktion, GFR=30–59 ml/min.

Tidigare rekommenderades inte behandling med metformin till patienter med diabetes mellitus typ 2 och måttlig till svår nedsättning av njurfunktionen, GFR mindre än 60 ml/min, eftersom metformin kan ansamlas i kroppen när njurfunktionen försämras.

– Det är bra att EMA har genomfört granskningen. Expertrådet välkomnar förändringen och har även tidigare sagt att metforminbehandling kan vara möjligt vid en måttligt nedsatt njurfunktion, säger Charlotte Höybye, docent, överläkare, ordförande i expertrådet för endokrinologiska och metabola sjukdomar.

Produktinformationen för läkemedel som innehåller metformin kommer att uppdateras med nya rekommendationer om dosering, övervakning och försiktighetsåtgärder.

I NjuRen (endast tillgänglig inom Stockholms läns landsting) rekommenderas att vid GFR 30–59 ml/min överväga att reducera en normaldos med 50–75 procent. Bakgrundstexten till rekommendationen kommer att uppdateras när produktinformationen har ändrats.

Läkemedelsverkets information till vårdpersonal:

  • EMA har utfört en gransking av läkemedel innehållande metformin och konstaterar att metformin kan användas hos patienter med diabetes typ 2 och måttligt nedsatt njurfunktion (GFR [glomerulär filtrationshastighet] = 30–59 ml/min). Användning hos patienter med GFR < 30 ml/min är fortfarande kontraindicerat. GFR bör utvärderas innan behandlingen påbörjas och minst en gång årligen därefter.
  • Dosen bör reduceras hos patienter med måttligt nedsatt njurfunktion enligt den uppdaterade produktinformationen. Riskfaktorer för laktacidos som bör beaktas före och under behandlingen är listade i produktinformationen.
  • Flera kombinationsläkemedel som innehåller metformin är godkända i Europa. Vid användning av dessa läkemedel hos patienter med nedsatt njurfunktion bör begränsningar och effekt av den andra aktiva substansen i kombinationen beaktas och möjligheten till dosjusteringar övervägas. Alternativet att använda enskilda tabletter istället för kombinationsläkemedel bör övervägas.
  • Vissa kombinationsläkemedel rekommenderas fortfarande inte till patienter med måttligt nedsatt njurfunktion eftersom den andra aktiva substansen i kombinationen inte ska användas hos dessa patienter. Till exempel dapagliflozin/metformin (Ebymect, Xigduo) rekommenderas inte till patienter med GFR < 60 ml/min; kanagliflozin/metformin (Vokanamet) och empagliflozin/metformin (Synjardy) rekommenderas inte till patienter med GFR < 45 ml/min och behandling bör inte påbörjas hos patienter med GFR < 60 ml/min.
  • EMAs granskning av läkemedel som innehåller metformin leder till en harmonisering av produktinformationerna inom EU med avseende på doseringsanvisningar för patienter med nedsatt njurfunktion och varningstexter för laktacidos.

Elin Jerremalm

Källa:
  1. Läkemedelsverket. Metformin kan nu användas för att behandla diabetes typ 2 hos patienter med måttligt nedsatt njurfunktion. Nyhet 2016-10-18

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad