Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Nya läkemedel vid myelom har effekt även vid avancerad sjukdom

Publicerat 2016-12-20

Stockholms läns läkemedelskommitté och expertrådet för onkologiska och hematologiska sjukdomar ordnade nyligen en hearing om nya myelomläkemedel. Stefan Norin, med dr, överläkare och medlem i expertrådet svarar på några frågor:

Vad är myelom?

– Myelom är en form av blodcancer som uppstår i plasmaceller. Vanliga symtom
är skelettsmärtor, njurpåverkan och anemi. De flesta som insjuknar är över 65 år och ungefär 600 personer om året får diagnosen myelom i Sverige.

Hur behandlas myelom?

– Myelom är en obotlig sjukdom, men behandling kan förlänga liv och minska risken för komplikationer såsom frakturer och njursvikt. Valet av behandling styrs av framför allt av biologisk ålder och andra komplicerande sjukdomar. För patienter upp till 65–70 års ålder ges vanligen en kombination av en proteasomhämmare, en immunmodulerare eller alkylerare samt steroider som induktionsbehandling följt av högdosbehandling med melfalan. För övriga patienter används främst kombinationerna MPV (melfalan, prednisolon, bortezomib), MPT (melfalan, prednisolon, talidomid) eller lenalidomid+dexametason som primärbehandling. Tack vare introduktionen av nya läkemedel under 2000-talet har medelöverlevnaden för de som inte transplanteras fördubblats från 2,5 år till 5 år eller mer idag.

Vad är det för nyheter som kommer?

– Anledningen till att vi ordnade hearingen och bjöd in läkemedelsföretagen är att det just nu kommer många nya lovande terapialternativ vid refraktärt eller recidiverande myelom, där vi idag har begränsade behandlingsmöjligheter. Det kommer nya antikroppar, immunmodulerare och proteasomhämmare. Läkemedlen har oftast bäst effekt när de ges i olika kombinationer. Vi ville höra företagen berätta om sina studier, om det finns prediktiva markörer för behandlingsresultat, hälsoekonomi och hur de ser på vilka patienter som har mest nytta av behandlingen.

Hur kommer de nya läkemedlen påverka patienterna, tror du?

– I genomförda studier vid avancerat myelom där de nya läkemedlen har jämförts med med standardbehandling har en större andel patienter svarat på behandlingen och durationen av responsen har också varit längre. Kostnaderna för läkemedlen kan dock förväntas bli höga och det är därför viktigt att rätt grupp patienter får tilllgång till läkemedlen och att det sker jämlikt över landet. Därför planeras ett ordnat nationellt införande av de nya myelomläkemedlen.

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad