Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Placebosvar relaterade till aktiv substans vid diabetes

Publicerat 2016-05-16

Effekten av placebo på viktnedgång var större vid kliniska prövningar med GLP-1-receptoragonister än DPP-4-hämmare och SGLT-2-hämmare. Även påverkan på HbA1c var större för placebo i GLP-1-agoniststudier, även om effekten var liten.

I en metaanalys av 67 placebokontrollerade randomiserade studier, undersöktes effekterna av placebo till tre läkemedelsgrupper mot typ 2-diabetes: GLP-1-receptoragonist (injektion), DPP-4- hämmare och SGLT-2-hämmare (tabletter). I analysen studerades viktminskning, förändring av HbA1c samt förekomst av biverkningar efter 24–30 veckor. I de flesta studierna använde patienterna metformin, sulfonylurea och glitazoner som bakgrundsbehandling.

Viktminskningen med placeboläkemedlen korrelerade med viktminskningen för de aktiva läkemedlen i alla läkemedelsgrupperna. Bäst viktreducerande effekt hade placebo till GLP-1-agonister med -0,67 kg (kortverkande -0,76 kg och långverkande -0,32 kg). För placebo till DPP-4-hämmarna var motsvarande resultat -0,31 kg och för placebo till SGLT-2-hämmarna -0,48 kg. Subgruppsanalyser visade större viktnedgång i studier på läkemedelsnaiva patienter eller patienter som enbart använde metformin. Vid behandling med aktiv substans är det vanligt med en viktnedgång på några kilo (stor variation) av GLP-1-agonister, cirka 1–2 kg med SGLT-2-hämmarna medan DPP-4-hämmarna är viktneutrala.

Efter behandling med placebo till GLP1-agonister minskade HbA1c med 2,5 mmol/mol medan sänkningen var mindre av placebo till DPP-4-hämmarna, 1 mmol/mol. För SGLT-2-hämmarna blev motsvarande resultat en minskning med 1,4 mmol/mol. Vid behandling med aktiv substans sänker GLP-1-agonister HbA1c med cirka 10 mmol/mol, DPP-4-hämmare med cirka 7 mmol/mol och SGLT-2-hämmare med cirka 5-7,5 mmol/mol.

Även samband mellan biverkningar

Det var mycket vanligare med gastrointestinala biverkningar av placebo till GLP-1-receptoragonist än av placebo till DPP-4- hämmare och SGLT-2-hämmare, medan det inte skiljde sig mellan grupperna när det gällde allmänna biverkningar, som till exempel huvudvärk. För GLP-1-agonister är illamående och diarré mycket vanliga biverkningar. Intressant var också att urinvägsinfektion, som är en vanlig biverkning av SGLT-2-hämmare, förekom oftare med placebo till SGLT-2-hämmare.

– Det är sedan tidigare känt att HbA1c även sänks i kontrollgruppen vid randomiserade studier med blodsockersänkande behandling. Det är inte så överraskande eftersom studierna gör att patientens diabetes blir mer uppmärksammad även i kontrollgruppen. Dessutom informeras ofta patienten om de biverkningar som testsubstansen kan ge upphov till, vilket ökar risken för att patienten upplever dem även vid placebobehandling säger Mats Palmér, docent, överläkare, Kliniken för endokrinologi, metabolism och diabetes, Karolinska universitetssjukhuset.

Storleken på effekten av placebo är beroende av flera faktorer, till exempel vilka förväntningar patienten har och hur läkemedlet administreras. Effekten blir också oftast större på subjektiva än objektiva effektmått.

Metaanalysen tyder på att patienters förväntningar kan påverka effekten av behandling mot typ 2-diabetes. Enligt författarna kan en förklaring till resultatet vara att GLP1-receptoragonister (och placebo till dessa) ges som injektion, vilket skulle ge större placeboeffekt än för övriga som var tabletter. Att de kortverkande placebo-GLP1-agonisterna gav bäst effekt skulle kunna bero på att de administrerades mer frekvent, men en troligare förklaring är att det fanns färre studier med långverkande placebo-GLP1-agonister.

Susanne Elfving

Källa:
  1. de Wit HM, Te Groen M, Rovers MM, Tack CJ. The placebo response of injectable GLP-1 receptor agonists versus oral DPP-4 inhibitors and SGLT-2 inhibitors: a systematic review and meta-analysis. Br J Clin Pharmacol. 2016 Mar 3. PubMed

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad