Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Sms-påminnelse gav ökad följsamhet

Publicerat 2016-02-03

Ett textmeddelande till mobilen dubblade oddsen för att ta medicinen vid kronisk sjukdom, enligt en metaanalys.

Problem med följsamhet till läkemedelsbehandling vid kronisk sjukdom är vanligt och orsakar ökade sjukvårdskostnader. I USA beräknas till exempel bristande följsamhet kosta 17 000 kr per patient och år på grund av extra läkarbesök.

Textmeddelanden ökade följsamheten med en oddskvot 2,1 (95 procent konfidensintervall 1,5–2,9; p < 0,001). Om följsamheten från början var 50 procent skulle denna oddskvot motsvara en ökning av följsamheten till 68 procent. När de tio studier som hade minst felkällor analyserades minskade oddskvoten något, men gav ändå en statistiskt signifikant ökad följsamhet.

I metaanalysen ingick 16 studier på drygt 2 700 patienter. Medianåldern var 39 år. Patienterna hade någon av följande kroniska sjukdomar: hiv, kardiovaskulär sjukdom, astma, allergisk rinit, diabetes eller epilepsi. Mediantiden för interventionen var tolv veckor.

Heterogena studier

Textmeddelandena i de ingående studierna varierade i frekvens och utformning. I fem av studierna användes sms med personligt tilltal. I åtta av studierna användes tvåvägs-kommunikation. Följsamheten var i de flesta fall självrapporterad.

De flesta patienter var nöjda med textmeddelandena och önskade att påminnelsen skulle fortsätta.

Författarna konkluderar att framtida studier bör studera hur textmeddelandena utformas, vilka patienter som har störst nytta av dem, om effekten består samt effekten på det kliniska utfallet.

Elin Jerremalm

Källa:
  1. Thakkar J, Kurup R, Laba T-L, Santo K, Thiagalingam A, Rodgers A, et al. Mobile telephone text messaging for medication adherence in chronic disease. A meta-analysis. JAMA Internal Medicine. Published online February 1, 2016

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad