Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Autism beror på andra orsaker än antidepressiva läkemedel under graviditeten

Publicerat 2017-08-22

Behandling med antidepressiva läkemedel under graviditeten ökar troligen inte alls eller i ytterst låg grad, risken för autism hos barnet. Det visar tre nya välgjorda studier. Resultaten bygger bland annat på jämförelser av förekomsten av autism hos syskon, där vissa har blivit exponerade för antidepressiva under graviditeten och andra inte. Fynden stödjer tidigare bedömning att andra faktorer än medicineringen ligger bakom att barn med autism oftare har mammor som har använt antidepressiva. Det finns därmed ingen anledning att av detta skäl avstå från antidepressiv behandling om kvinnan behöver denna.

I den första studien som är baserad på nationella registerdata från Sverige [1], rapporterade forskarna att 5,3% av 22 544 barn vars mammor hade antidepressiv medicinering i första trimestern, fått diagnosen autismspektrumtillstånd. Detta jämfördes med att 2,1% fått diagnosen bland de 1 558 085 barn som inte var exponerade för antidepressiva under graviditeten. För att i så hög utsträckning som möjligt justera för samvarierande faktorer, jämförde forskarna syskon som blivit exponerade för antidepressiva läkemedel och inte under graviditeten. Resultaten kunde inte påvisa någon koppling mellan autismspektrumtillstånd och antidepressiv behandling. Detsamma gällde även förekomsten av ADHD bland barnen. Den högre andelen av de neuropsykiatriska diagnoserna, tillskriver författarna istället genetiska orsaker och/eller miljöfaktorer. Utan syskonjämförelsen, hade däremot analys av materialet visat ett samband mellan antidepressiva och autism, även efter korrigering för samvarierande faktorer.

Liknande resultat sågs i en studie baserad på hälsouppgifter från kvinnor och barn som fått offentlig finansierad vård i Ontario, Kanada [2]. Bland 2 837 barn exponerade för antidepressiva under graviditeten, hade 58 barn (2,0%) diagnosen autism. Motsvarande siffra bland 33 069 barn som inte blivit exponerade för antidepressiva var 335 barn (1,0%). Efter justering för samvarierande faktorer och även i denna studie en syskonjämförelse, så återstod ingen signifikant koppling mellan exponering för antidepressiv medicinering under graviditeten och diagnosen autismspektrumtillstånd.

Låg risk

Den senast publicerade undersökningen är en kohortstudie från Stockholm [3] där data har hämtats från både nationella och regionala register. Studien är en uppföljning till en tidigare undersökning [4], som indikerat att antidepressiva ökar risken för utveckling av autism. Totalt 3 342 barn exponerade för antidepressiva ingick, av vilka 4,1% hade en autismdiagnos jämfört med 2,9% av 12 325 icke-exponerade barn. Författarna har även i denna studie kompletterat med en syskonanalys som inte visade någon signifikant koppling mellan läkemedelsbehandlingen och autism. Till skillnad från den andra svenska studien [1] sågs dock en tendens till ökad risk även i syskonanalysen, även om denna inte nådde statistisk signifikans. Den ökade risken gällde endast autismspektrumtillstånd utan intellektuell funktionsnedsättning. Författarna konkluderar att sambandet mellan antidepressiv medicinering under graviditeten och autism möjligen inte helt kan förklaras av samvarierande faktorer, men att den absoluta risken är liten.

Sammantaget visar de nya studierna att andra orsaker än antidepressiv medicinering som ärftlighet och faktorer i den omgivande miljön, sannolikt ligger bakom fynden att barn vars mammor använt de här läkemedlen oftare diagnosticeras med autism. Detta styrks ytterligare av att risken att föda barn med autismspektrumsymtom var lika stor bland kvinnor som använt antidepressiva före, men inte under, graviditeten i en av undersökningarna [2].

De nya publikationerna stärker vår bedömning att inga förändrade rutiner för antidepressiv medicinering behövs med anledning av de studier som hittills är gjorda när det gäller risken för autism [1-7].

Redaktionen för Läkemedel och fosterpåverkan
Ulrika Nörby
Patrik Sköld
Katarina Wide
Birger Winbladh
Karin Källén

Källa

  1. Sujan AC, Rickert ME, Öberg AS, Quinn PD, Hernández-Díaz S, Almqvist C, et al. Associations of Maternal Antidepressant Use During the First Trimester of Pregnancy With Preterm Birth, Small for Gestational Age, Autism Spectrum Disorder, and Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder in Offspring. JAMA. 2017 Apr 18;317(15):1553-1562
  2. Brown HK, Ray JG, Wilton AS, Lunsky Y, Gomes T, Vigod SN. Association Between Serotonergic Antidepressant Use During Pregnancy and Autism Spectrum Disorder in Children. JAMA. 2017 Apr 18;317(15):1544-1552
  3. Rai D, Lee BK, Dalman C, Newschaffer C, Lewis G, Magnusson C. Antidepressants during pregnancy and autism in offspring: population based cohort study. BMJ. 2017 Jul 19;358:j2811
  4. Rai D, Lee BK, Dalman C, Golding J, Lewis G, Magnusson C. Parental depression, maternal antidepressant use during pregnancy, and risk of autism spectrum disorders: population based case-control study. BMJ. 2013 Apr 19;346:f2059
  5. Boukhris T, Sheehy O, Mottron L, Bérard A. Antidepressant Use During Pregnancy and the Risk of Autism Spectrum Disorder in Children. JAMA Pediatr. 2016 Feb;170(2):117-24
  6. Hviid A, Melbye M, Pasternak B. Use of selective serotonin reuptake inhibitors during pregnancy and risk of autism. N Engl J Med. 2013 Dec 19;369(25):2406-15
  7. Sørensen MJ, Grønborg TK, Christensen J, Parner ET, Vestergaard M, Schendel D, et al. Antidepressant exposure in pregnancy and risk of autism spectrum disorders. Clin Epidemiol. 2013 Nov 15;5:449-59

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad