Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Liten effekt av antidepressiva läkemedel till unga

Publicerat 2017-10-03

Antidepressiva läkemedel gav endast en liten effekt på depression hos unga under 18 år. Behandlingen innebar också en större risk för allvarliga biverkningar.

Effekten av selektiva serotoninåterupptagshämmare, SSRI, och serotonin- och noradrenalinåterupptagshämmare, SNRI, hos barn och ungdomar under 18 år har utvärderats i en metaanalys. I analysen ingick 36 randomiserade, dubbelblindade, placebokontrollerade kliniska prövningar, på knappt 7 000 patienter med genomsnittlig ålder 13 år. Det var sjutton studier på depression, tio studier på ångestsyndrom, åtta studier på tvångssyndrom och en studie på posttraumatiskt stressyndrom. Effektstorleken beräknades med Hedges g.

Totalt sett visade SSRI och SNRI en signifikant men liten effekt, jämfört med placebo (g=0,32). Effekten av SSRI och SNRI var lägst på depression (g=0,20), vilket kan förklaras av en större placeboeffekt vid just depression. Vid ångestsyndrom var effekten av SSRI, jämfört med placebo, relativt stor (g=0,71). Den enda studien på posttraumatiskt stressyndrom visade ingen effekt.

Biverkningsrisken var signifikant högre (riskratio 1,49) vid behandling med antidepressiva läkemedel och även risken för allvarliga biverkningar var signifikant högre (riskratio 1,76) med aktiv behandling än med placebo.

I studierna jämförs inte med ingen behandling och därför är det svårt att veta hur mycket av placeboeffekten som beror på spontant tillfrisknande. Författarna skriver om att det kan gå att använda placeboeffekten vid depression istället för läkemedelsbehandling, till exempel genom att erbjuda läkarkontakt, nyttja patientens förväntan på sjukdomsförloppet, patientens önskan att bli bättre samt att exponera patienter för behandlingsritualer.

I de ingående studierna var det strikta kriterier för inklusion, till exempel exkluderades patienter med mindre svåra symtom och patienter med komorbiditeter. Därför kan generaliserbarheten vara begränsad.

Elin Jerremalm

Källa

  1. Locher C, Koechlin H, Zion SR, Werner C, Pine DS, Kirsch I et al. Efficacy and safety of selective serotonin reuptake inhibitors, serotonin-norepinephrine reuptake inhibitors, and placebo for common psychiatric disorders among children and adolescents: a systematic review and meta-analysis. JAMA Psychiatry. 2017 Aug 30. doi: 10.1001/jamapsychiatry. 2017. 2432. PubMed

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad