Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Ny förteckning över miljöbelastande läkemedel

Publicerat 2017-06-01

En ny förteckning över 25 miljöbelastande läkemedel lanseras nu av Stockholms läns landsting. Bakgrunden är Stockholms läns landstings nya miljöprogram för 2017–2021 och den snabba kunskapsutvecklingen inom området.

Den nya förteckningen, med motiveringar till urvalen, innehåller 15 läkemedelssubstanser från föregående förteckning och 10 nya. Ett exempel på en ny substans är azitromycin, ett antibiotikum som bevakas i EU:s medlemsländer av miljöskäl. Ett annat exempel är ett neuroleptikum, haloperidol, som har uppmätts i vild fisk i nivåer nära terapeutiska koncentrationer hos människa. Haloperidol rekommenderas inte i Kloka Listan.

Miljöriskbedömningarna som legat till grund för urvalet av substanser har primärt utgått från uppmätta halter i ytvatten, renat avloppsvatten och i vissa fall fisk. Dessa halter har sedan relaterats till de koncentrationer som bedöms kunna påverka vattenlevande organismer. Vanligtvis brukar miljöriskbedömningar utgå från försäljningsdata.

– Att i stället basera miljöriskbedömningarna på uppmätta halter ger ett bättre underlag, säger professor Joakim Larsson vid Göteborgs universitet som på uppdrag av SLL Hållbarhet gjort riskbedömningen tillsammans med landstingets miljökonsulter. Det som också är nytt i förteckningen är att vi har tagit hänsyn till antibiotikas förmåga att selektera fram resistenta bakterier i avloppsreningsverken, tillägger Joakim Larsson.

Fakta
Stockholms läns landsting har som mål att utsläppen av miljöbelastande läkemedel ska minska och har därför tagit fram en förteckning över sådana läkemedel. Dessa läkemedel följs upp och analyseras i miljön.

Källa:
  1. Goodpoint. Prioritering av läkemedel med miljörisk inom SLL. Stockholm: Goodpoint; 2016. Rapport LS 2016–0634
  2. Stockholms läns landsting. Miljöprogram för Stockholms läns landsting 2017–2021 Pdf, 559.8 kB.

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad