Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Ökad risk för opioidrelaterad död med gabapentin

Publicerat 2017-10-18

En samtidig förskrivning av opioider och gabapentin associerades med en nästan 50 procent högre risk för ett opioidrelaterat dödsfall än om enbart opioider förskrevs, enligt en fall-kontrollstudie från Kanada.

I studien ingick 1 256 personer som hade dött till följd av opioidanvändning mellan 1997 och 2013. Dessa matchades med upp till fyra kontroller som också hade använt opioider under samma period, totalt 4 619 kontroller. Det som primärt undersöktes var samtidig användning av gabapentin och opioider under en tidsperiod på 120 dagar före inträffad död. Dessutom studerades påverkan av olika doser av gabapentin, låg dos mindre än 900 mg/dygn, medelhög dos 900–1 799 mg/dygn och hög dos över 1 800 mg/dygn.

Sammanlagt förskrevs kombinationen opioider och gabapentin till 155 personer (12,3 %) i fallgruppen och till 313 personer (6,8 %) i kontrollgruppen. Efter justering för bland annat ålder, opioiddos, andra sjukdomar och läkemedel blev den justerade oddskvoten 1,49. Kombinationen kunde associeras med en högre risk för opiodrelaterad död jämfört med användning av enbart opioider.

En medelhög dos gav en justerad oddskvot på 1,56 och en hög dos 1,58, det vill säga en riskökning med nästan 60 procent jämfört med om gabapentin inte togs i kombination med opioider. Resultatet för en låg dos gabapentin var inte statistiskt signifikant.

Utifrån resultatet betonar författarna vikten av stor försiktighet vid samtidig förskrivning av gabapentin och opioider. Om kombinationen ändå väljs bör doserna anpassas och patienten följas noga.

Begränsat urval i studien

En svaghet i studien är att patienterna samlades in från en databas innehållande patienter 65 år och äldre, samt yngre patienter med behov av socialhjälp. Ungefär 95 procent av fallen och kontrollerna i studien var under 65 år, vilket betyder att de flesta personerna som studerades tillhörde en svag socioekonomisk grupp. Det kan innebära att resultatet inte direkt kan överföras till att gälla i en bredare population opioidanvändare.

Vid neuropatisk smärta är det inte ovanligt att gabapentin kombineras med opioider, även om opioider endast undantagsvis bör användas på den indikationen. I Stockholms läns landsting hämtade drygt 4 300 individer ut både gabapentin och någon opioid, minst en gång under en tremånadersperiod, under 2016. Det går dock inte att veta på vilken indikation det var förskrivet.

Större risk med kombinationen opioid och bensodiazepin

– Som med alla låga risker är det svårt att värdera information om riskökning. Risken för opioidöverdos ökar fyra gånger med bensodiazepin och enligt denna studie 0,5 gånger med gabapentin. Det anges att man justerat för opioiddos men när det gäller bensodiazepiner har det bara justerats för användning eller inte. Högre doser bensodiazepiner har en betydligt ökad risk och hur det har påverkat resultatet är oklart, säger Carl-Olav Stiller, ordförande i expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar.

Se även det Kloka rådet Undvik samtidig förskrivning av opioidanalgetika och bensodiazepiner.

Susanne Elfving

Källa

  1. Gomes T, Juurlink DN, Antoniou T, Mamdani MM, Paterson JM, van den Brink W. Gabapentin, opioids, and the risk of opioid-related death: A population-based nested case-control study. PLoS Med. 2017 Oct 3;14(10):e1002396. PubMed

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad