Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Professioner i samverkan kring förbättrad läkemedelsanvändning

Publicerat 2017-02-10

I ett samverkansprojekt drivet av NEPI, Nätverk för läkemedelsepidemiologi, identifierades brister i läkemedelskedjan av olika berörda yrkesgrupper. En samlad läkemedelslista, dubbelriktad dialog samt tydligare roller och ansvar är förslag på åtgärder som kan förbättra läkemedelsbehandlingen.

I projektet deltog läkare, sjuksköterskor, farmaceuter, patienter och myndighetsanställda som i fem enkäter fick svara på vilka hinder de såg för att nå en framgångsrik läkemedelsbehandling och ge förslag på lösningar. I analysen lyftes tio viktiga områden att fokusera på inom tre skilda perspektiv:

  • Patient
    Patienten behöver en samordnad information om hälsostatus, mål med och genomförande av behandlingen och bör även bli mer delaktig i sin behandling.
  • Roller och ansvar
    Det saknas en övergripande processbeskrivning av läkemedelsbehandlingen och det finns ingen genomtänkt informationsstruktur med möjlighet till dubbelriktad dialog. Läkare bör ta större ansvar vid förskrivningen och utvecklas i sin roll, men även sjuksköterskor och farmaceuter behöver bli bättre i sina roller. Det bör ske utifrån en gemensam målbild. Ambitionsnivån är hög men förutsättningarna för en god samverkan i läkemedelskedjan finns inte alltid. IT-stödet är viktigt men inte avgörande för ett förändrat arbetssätt.
  • Farmaci
    Den farmaceutiska verksamheten inom hälso- och sjukvården behöver tydliggöras och samordnas bättre, samtidigt som öppenvårdsapotekens roll bör klargöras.

Projektet har utvärderat 947 hinder och drygt 800 kommentarer från 57 personer under nästan två år.

Förslag på åtgärder

Med projektet som grund har NEPI tagit fram förslag på ett antal åtgärder som skulle kunna förbättra läkemedelsanvändningen. För varje fokusområde ges tips på aktiviteter och mål samt förslag på möjliga ansvariga aktörer. Till förslagen hör till exempel en samlad läkemedelslista, en organisationsöverskridande processbeskrivning, ett tydliggörande av roller och ansvar samt framtagande av en gemensam informationsstruktur. NEPI avser att driva något av dessa projekt.

Sveriges farmaceuter, Sveriges läkarförbund och Vårdförbundet har redan påbörjat djupare diskussioner kring läkemedelsanvändning och de olika yrkesgruppernas roller.

Susanne Elfving

Källa:
  1. Nätverk för läkemedelsepidemiologi. NEPI:s samverkansprojekt. Januari 2017

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad