Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Risker vid korttidsanvändning av kortikosteroider

Publicerat 2017-06-13

Behandling med orala kortikosteroider under i mediantid sex dagar var associerat med en ökad risk för sepsis, venös tromboembolism och frakturer.

I kohortstudien analyserades 1,5 miljoner amerikaner, 18–64 år, med privat sjukförsäkring. Av dessa hämtade 21 procent ut minst en korttidskur av orala kortikosteroider under en treårsperiod. Vanligast var en sexdagarskur med metylprednisolon, vilket stod för nästan hälften av ordinationerna. Mediandosen var 20 mg per dag omräknat till prednisolon/prednison-ekvivalenter. Sju av tio fick en kur, två av tio två kurer och en av tio tre eller flera kurer.

De vanligaste indikationerna för behandlingen med orala kortikosteroider var övre luftvägsinfektioner, ryggproblem och allergi. De vanligaste ordinatörerna var allmänmedicinare och internmedicinare.

Inom 30 dagar efter det att kortikosteroider hade hämtats ut sågs en ökad risk för sepsis (incidensratio 5,30; 95 procent konfidensintervall 3,80 till 7,41), venös tromboembolism (3,33; 2,78 till 3,99) och frakturer (1,87; 1,69 till 2,07). Risken minskade under dag 31–90. Risken kvarstod även vid doser lägre än 20 mg prednisolon/prednison-ekvivalenter per dag.

Studieförfattarna har försökt korrigera för felkällor, till exempel ålder, kön, utbildning och indikation, och även genom egenkontroller, men det kan finnas ytterligare felkällor.

Elin Jerremalm

Källa:
  1. Waljee AK, Rogers MA, Lin P, Singal AG, Stein JD, Marks RM et al. Short term use of oral corticosteroids and related harms among adults in the United States: population based cohort study. BMJ. 2017 Apr 12;357:j1415. doi: 10.1136/bmj.j1415. PubMed

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad