Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Effekt av antidepressiva på paniksyndrom

Publicerat 2018-09-07

Sju patienter med paniksyndrom behövde behandlas för att en skulle få effekt. Biverkningar var vanligare i behandlingsgruppen.

Bild

I en Cochraneanalys har mer än 8 200 patienter med paniksyndrom från drygt 40 randomiserade prövningar studerats. I de inkluderade studierna jämfördes antidepressiv behandling i monoterapi med placebo.

Antidepressiva läkemedel hade bättre effekt än placebo. Sju patienter behövde behandlas för att en skulle få nytta av behandlingen. Vid uppdelning i olika klasser av antidepressiva sågs liknande effekt. Detta baserades på evidens av låg kvalitet enligt GRADE-systemet.

Andelen av patienter som avslutade behandlingen i förtid på grund av biverkningar var större i gruppen som behandlades med antidepressiva. Detta baserades på evidens av medelhög kvalitet.

Andelen som slutade med behandlingen i förtid, oavsett orsak, var högre i placebogruppen. Vid uppdelning av antidepressiva i olika klasser sågs denna effekt för tricykliska antidepressiva, men inte för serotoninåterupptagshämmare. Detta baserades på evidens av medelhög kvalitet.

Några nackdelar med de ingående studierna är att det oftast är korttidseffekter som studerats. Det var också få studier som mätte relevanta mått som till exempel livskvalitet. Flera av studierna har finansierats av läkemedelsföretag.

Kommentar från Mats Ek, med dr, överläkare, ordförande i Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för psykiatriska sjukdomar

I studien vänder de på resonemanget om effekt när de konstaterar att: färre än hälften fick ingen respons på antidepressiva och fler än hälften fick ingen respons på placebo.

Den korrekta slutsatsen är att läkemedlet har effekt jämfört med placebo, men... i den kliniska situationen väljer vi inte placebo eller läkemedel. Vi väljer läkemedel eller inte läkemedel. Det betyder att läkemedel även ger oss placeboeffekten i förhållande till inte läkemedel. Det vi inte vet är hur stor andel som blir bättre utan någon insats alls. Tyvärr så görs det väldigt få studier som visar hur stor placeboeffekten är. Det skulle behövas en jämförelse med en grupp utan behandling för att vi ska få en uppfattning om detta. Vi ska inte underskatta placebo, framför allt vid psykiatriska symtom. Det är en viktig behandlingskomponent som hjälper patienter att må bättre. Således vet vi inte om det är sju patienter som ska behandlas för att en ska få nytta. Om man tittar på antalet som faktiskt får effekt så handlar det om ungefär varannan patient. En stor del av detta är sannolikt placeboeffekt, men vi vet inte hur stor placeboeffekten är i förhållande till den förbättring som sker utan behandling.

I Kloka listan rekommenderas

Rekommendationer för ångest i Kloka listan

Elin Jerremalm

Källa

  1. Bighelli I, Castellazzi M, Cipriani A, Girlanda F, Guaiana G, Koesters M et al. Antidepressants versus placebo for panic disorder in adults. Cochrane Database Syst Rev. 2018 Apr 5;4:CD010676. doi: 10.1002/14651858.CD010676.pub2

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad