Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Kloka listan 2019 ger fler möjligheter vid stora folksjukdomar

Publicerat 2018-12-13

I Kloka listan 2019 ges bland annat fler valmöjligheter vid lipidsänkande behandling, kroniskt obstruktiv lungsjukdom och smärta.

Kloka listan 2019

Behandling med statiner förebygger hjärt-kärlsjukdom hos högriskpatienter, men alltför ofta avbryts behandlingen på grund av biverkningar. Rosuvastatin tillkommer nu som andrahandsalternativ i Kloka listan. Rosuvastatin har en annan metabolism och vattenlöslighet och kan med fördel prövas vid återinsättning om patienten först prövat simvastatin eller atorvastatin.

Vid kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL, är ett stort problem att läkemedel används felaktigt. Det finns en mängd olika inhalatorer och en förutsättning för att patienten ska få effekt av läkemedlet är att patienten kan hantera inhalatorn på rätt sätt. Därför tillkommer nu Ellipta i Kloka listan, en inhalator som kan vara mer lätthanterlig för vissa patienter. Vid astma utgår Bricanyl Turbuhaler. Den är dyrare utan att vara bättre än den rekommenderade Buventol Easyhaler.

Vid inflammatoriska system- led- och ryggsjukdomar utökas rekommendationen med ett andrahandsalternativ, COX-2-hämmaren celecoxib, för patienter för patienter med ökad risk för gastrointestinala biverkningar. Celecoxib är den COX-2-hämmare som bedöms ha minst risk för hjärt-kärlbiverkningar.

– Utökade alternativ vid stora folksjukdomar ger fler goda valmöjligheter för väldigt många patienter. Stockholms läns läkemedelskommitté rekommenderar läkemedel med evidens som grund för patientens bästa, säger Gerd Lärfars, ordförande i Stockholms läns läkemedelskommitté.

Biosimilarer rekommenderas

Vid diabetes rekommenderas en ny biosimilar, Insulin lispro Sanofi (biosimilar till Humalog). Byte till biosimilaren rekommenderas vid behov av kortverkande insulin både för typ 1- och typ-2-diabetes. Introduktion av biosimilarer, som också är aktuellt inom inflammatoriska sjukdomar och cancer, skapar prispress och frigör ekonomiskt utrymme för annan vård och behandling med bibehållen patientnytta.

En förteckning över förändringar i de rekommenderade läkemedlen för Stockholms län finns här » Pdf, 36.1 kB.

Webbversionen av nästa års Kloka listan och de Kloka råden kommer att finnas tillgänglig på Janusinfo den 21 januari 2016. Den 22 januari presenteras förändringarna på Kloka listan forum.

Kloka listan innehåller läkemedel som rekommenderas för behandling av vanliga sjukdomar i primärvård, specialiserad öppenvård och slutenvård. Rekommendationerna är grundade på vetenskaplig dokumentation avseende effekt och säkerhet, farmaceutisk ändamålsenlighet, kostnadseffektivitet och miljöaspekter. Stockholms läns läkemedelskommitté beslutar, efter förslag från läkemedelskommitténs expertråd, vilka läkemedel som ska rekommenderas i Kloka listan.

Elin Jerremalm

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad