Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Akut internmedicin 2019 – ny upplaga

Publicerat 2019-10-23

I den nya upplagan av Akut internmedicin finns tio helt nya behandlingsprogram, till exempel hudinfektioner, Sjögrens syndrom och blodtransfusioner.

Nya behandlingsprogram

 • Abdominellt kompartmentsyndrom
 • Hudinfektioner
 • Toxiskt chocksyndrom
 • Kronisk systolisk hjärtsvikt (EF ≤40 %) – behandling
 • Hemoptys
 • Vestibulära schwannom (Akustikusneurinom)
 • Akut antifosfolipidsyndrom
 • Sjögrens syndrom
 • Systemisk skleros
 • Blodtransfusion – stor eller massiv blödning

I den nya upplagan är stycket Handläggning vid intag av paracetamol, slow-releasepreparat (Alvedon 665 mg) struket, då produkten inte längre finns på marknaden.

Följande kapitel är extra noggrant genomgångna: Gastro-leversjukdomar, Infektion, Kardiologi, Nefrologi, Neurologi (stroke och epilepsi). Reumatologikaplitlet är omskrivet.

I övriga kapitel finns mindre uppdateringar, redigeringar och rättelser införda. Några exempel på ändringar ges nedan:

Större ändringar har skett i följande behandlingsprogram

 • Aortadissektion
 • Svimning
 • Hyponatremi
 • Hypernatremi
 • Toxidrom
 • Anemi – blodtransfusion
 • Kontrastmedelsorsakad nefropati
 • Sinustrombos
 • Konfusion/Delirium hos äldre
 • Hypertermi
 • Lumbalpunktion
 • Organdonation
 • Allvarlig blödning på grund av läkemedel är flyttat till kapitel Hematologi

Några exempel på mindre ändringar i den nya upplagan

Steroidbehandling vid chock och sepsis (sida 15, 163)

Feokromocytom (sida 26)

Översikt diabetesmedel (sida 52)

Förgiftning – paracetamol slow-release (Alvedon 665). Tabeller för dosering av acetylcystein är borttagna (sida 95)

TTP/HUS (sida 134)

Influensa provtagning (sida 151)

Torsades de Pointes VT (sida 183)

Angiografi efter hjärtstopp (sida 186)

Algoritm för bedömning av bröstsmärta vid Troponin T ≤14 ng/l (sida 192)

Syrgasbehandling vid akut koronart syndrom (sida 194)

Antikoagulantia efter PCI (sida 197)

STEMI -trombolys (sida 198)

MR vid takotsubo (sida 210)

Utredning myokardit (sida 220)

Ny definition status epileptikus (sida 262)

Takaysus arterit (sida 305) 

Bilddiagnostik vid armtrombos (sida 313)

Alkalinisering av urin (sida 323)

Risker vid elkonvertering (sida 326)

Hypotermibehandling vid hjärtstopp (sida 327)

Pleuratappning (sida 340)

Synactentest (sida 341)

Några exempel på små tillägg i den nya upplagan

Risk för ketoacidos med LCHF-kost och SGLT2-hämmare (sida 46)

Isopropylalkoholintoxikation (sida 71)

Endokardit – icke-bakteriell (sida 143)

Sepsis-3 kriterier + tabell för skattning av FiO2 (sida 161)

Indikationer för koronar angiografi efter hjärtstopp (sida 186)

PRECISE-DAPT score. Blödningsrisk efter PCI (sida 196)

Cancrelor – parenteral P2Y12-hämmare (sida 205)

Diabetes och hjärtinfarkt. Indikation för SGLT2-hämmare (sida 208)

Bedömning av vänsterkammarfunktion med ekokardiografi (sida 212)

Doseringsschema fosfenytoin vid status epileptikus (sida 266)

Antiepileptiska läkemedel för långtidsbruk (sida 267)

D-dimer vid graviditet och lungemboli (sida 320)

Oxygenbehandling med högt nasalt flöde (Optiflow) (sida 337)

Johan Hulting, Internmedicinska kliniken, Södersjukhuset
Redaktionen för Akut internmedicin

Senast ändrad

Akut internmedicin 2019

Behandlingsprogrammet Akut internmedicin är främst avsett för läkare på medicinkliniker och subspecialiteter. Behandlingsråd och doser avser vuxna patienter – inte barn. Doserna gäller för patienter med normal vikt samt normal lever- och njurfunktion.