Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Brist på spårämneskoncentrat

Publicerat 2019-12-16

Uppdatering 2020-01-15: Addaven finns åter att tillgå.

Inom kort kommer det att uppstå en bristsituation på Addaven spårämneskoncentrat 20x10 ml. Leverans beräknas i början/mitten av januari.

Spårämnen ges ofta vid parenteral nutrition som en tillsats tillsammans med vitaminer. Syftet är att täcka basala eller måttligt förhöjda behov. I samband med restnotering av Addaven rekommenderas istället Nutryelt till vuxna respektive Peditrace eller Junyelt till barn.

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för perioperativ vård och intensivvård

Senast ändrad

Uppdaterad information för bristsituationer på läkemedel, inklusive där så är möjligt hänvisning till ersättningsvara, finns på följande ställen.

ApoEx

Restweb
http://sll.apoex.rest/

Läkemedelsverket

Restnoteringslista
https://lakemedelsverket.se/OVRIGA­-SIDOR/Restnoteringar/

För vacciner även Smittskydd Stockholm

Restnoterade vacciner
http://www.vardgivarguiden.se/beha­ndlingsstod/smittskydd/amnesomrad­en/vaccination/restnoterade-vacciner/