Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Flunitrazepam utgår

Publicerat 2019-11-28

Flunitrazepam Mylan tablett 0,5 mg och 1 mg har utgått. Enstaka förpackningar kan finnas ute på apoteken.

Många sprutor i en hög.

Det innebär att flunitrazepam inte längre finns på den svenska marknaden.

Sömnläkemedel är avsedda för korttidsbehandling. Fördelarna med läkemedelsbehandling överväger inte riskerna, framför allt vid långtidsbehandling.

Om man trots det använt till exempel flunitrazepam under en längre tid är risken stor för rebound-fenomen i form av framför allt insomni i samband med utsättning. Rekommendationen är att trappa ut flunitrazepam.

Om patienten efter ett läkemedelsuppehåll fortfarande har sömnproblem rekommenderas i första hand icke-farmakologisk behandling. I andra hand rekommenderas melatonin. Melatonin har en helt annan verkningsmekanism än flunitrazepam. Vid behov av annan typ av sömnmedel kan zopiklon eller propavan provas. Zopiklon har kortare halveringstid än flunitrazepam och nitrazepam och därmed kan man förvänta sig att risken för dagtrötthet och kognitiv påverkan är lägre.

Perioden november 2018 till oktober 2019 har 918 individer i Stockholm någon gång köpt flunitrazepam på recept till en volym av 132 514 definierade dygnsdoser, DDD. Under hösten 2019 har nästan hela förskrivningen utgjorts av dos-dispensering. Sammanlagt köpte 98 individer flunitrazepam på recept under september-oktober 2019. I princip hade alla dessa individer dosdispenserat flunitrazepam.

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för psykisk hälsa

Källa

  1. Läkemedelsverket. Avregistrering av Flunitrazepam Mylan 0,5 mg och 1 mg tabletter. Nyhet 2020-01-08
  2. Mylan. Information om tillhandahållande av Flunitrazepam Mylan tablett 0,5 mg och Flunitrazepam Mylan tablett 1 mg Pdf, 187.5 kB.

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad

Uppdaterad information för bristsituationer på läkemedel, inklusive där så är möjligt hänvisning till ersättningsvara, finns på följande ställen.

ApoEx

Restweb
http://sll.apoex.rest/

Läkemedelsverket

Restnoteringslista
https://lakemedelsverket.se/OVRIGA­-SIDOR/Restnoteringar/

För vacciner även Smittskydd Stockholm

Restnoterade vacciner
https://vardgivarguiden.se/kunskapsstod/smittskydd/amnesomraden/vaccination/restnoterade-vacciner/