Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Många nyheter i Kloka listan 2020

Publicerat 2019-12-12

Ny behandlingsstrategi vid astma, läkemedel vid typ 2-diabetes och profylaxmedel vid migrän. Det är några av nyheterna på Kloka listan 2020.

Gerd Lärfars, ordförande i i Region Stockholms läkemedelskommitté. Foto: Anna Molander.

Gerd Lärfars, ordförande i i Region Stockholms läkemedelskommitté. Foto: Anna Molander.

– Vi har gjort viktiga förändringar i Kloka listan 2020 för flera folksjukdomar. Vi får fler alternativ att välja på. Det underlättar för förskrivarna att välja rätt behandling i samråd med patienten, säger Gerd Lärfars, som är ordförande i Region Stockholms läkemedelskommitté.

En stor förändring sker inom astmaområdet. Inhalationssteroid ska nu alltid användas hos vuxna och barn från 12 år. Steroid ska alltså ges även vid sporadiska symtom, eftersom den dämpar inflammationen i luftvägarna. Kloka listan följer därmed nya internationella rekommendationer från GINA (The Global Initiative for Asthma). Tidigare har enbart bronkvidgande läkemedel använts vid sporadiska symtom. Nu ska i stället kombinationspreparatet Bufomix Easyhaler ges till patienter från 12 år. Det innehåller både steroid (budesonid) och luftrörsvidgande beta-2-stimulerare (formoterol).

– Genom att ha steroid och bronkvidgande i samma inhalator blir det enklare för patienten att verkligen ta båda läkemedlen vid symtom, säger Marie-Louise Ovesjö, medicinsk redaktör för Kloka listan och klinisk farmakolog på Södersjukhuset.

Kloka Listan 2016

Enklare att välja

Hälsosamma levnadsvanor och metformin fortsätter att vara första behandlingssteget för alla patienter med typ 2-diabetes. Men nu blir det enklare att välja rätt läkemedel för dem som har en eller flera samtidiga sjukdomar. En ny indelning med tydliga rubriker visar behandlingsalternativ när en patient med typ 2-diabetes till exempel även har vissa hjärt-kärlsjukdomar.

Två nya typ 2-diabetesläkemedel finns också med på listan. Det ena är DPP4-hämmaren linagliptin (Trajenta) som rekommenderas för de mest sjuka äldre. Det tas som tablett och ger inte risk för hypoglykemi. Det andra nya läkemedlet är GLP-1-agonisten semaglutid (Ozempic), som tas med hjälp av injektionspenna en gång per vecka. Det rekommenderas vid övervikt och fetma och för patienter med samtidig manifest aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom eller nedsatt njurfunktion.

Två nya migränprofylax

Migrän är en folksjukdom som orsakar mycket lidande. Många skulle ha nytta av migränprofylax, och nu finns två nya alternativ på Kloka listan: amitriptylin och kandesartan. Amitriptylin rekommenderas sedan tidigare på Kloka listan vid till exempel neuropatisk smärta och kandesartan vid exempelvis högt blodtryck.

– Det är bra att ha flera alternativ. Man kan behöva prova flera läkemedel för att hitta ett som fungerar, säger Marie-Louise Ovesjö.

Flera läkemedel utgår från Kloka listan. Två exempel är sömnmedlen zopiklon och propiomazin (Propavan). Preparaten har begränsad effekt och innebär risk för biverkningar. Andra åtgärder betonas i stället för läkemedel: sömnrestriktion, sömnhygienska åtgärder och KBT. Vid läkemedelsbehandling rekommenderas melatonin. För äldre patienter finns zopiklon dock kvar på Kloka listan som andrahandsalternativ.

Svårt förutsäga effekt

Andra läkemedel som utgår är kombinationspreparat som innehåller kodein och paracetamol, till exempel Citodon och Panocod vid nociceptiv smärta. Detta motiveras med att det är svårt att förutsäga effekt och biverkningar av kodein hos olika patienter. Kodein ska först omvandlas till morfin i kroppen innan det har effekt och omvandlingen kan ske i varierande grad hos olika personer.

Nytt på Kloka listan är också att hormonspiralen Levosert ersätter Mirena vid antikonception och riklig menstruation, men Mirena kvarstår som endometrieskydd vid östrogenbehandling mot klimakteriebesvär.

Webbversionen av Kloka listan 2020 kommer att finnas tillgänglig på Janusinfo.se den 21 januari 2020. En förteckning över förändringar i de rekommenderade läkemedlen för Region Stockholm Pdf, 66.3 kB. finns dock tillgänglig redan nu. Den 22 januari presenteras förändringarna på Kloka listan forum.

Anna Bratt

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad