Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Nya effektiva läkemedel leder till ökande kostnader

Publicerat 2019-05-22

Enligt prognosen över användning och kostnader för läkemedel i Region Stockholm 2019–2020 kommer kostnaderna öka för läkemedelsförmånen och rekvisitionsläkemedel framöver. Läkemedel som förskrivs enligt smittskyddslagen kommer däremot kosta lite mindre.

Färgglada tabletter.

Läs prognosrapporten »

Regionens bruttokostnader för läkemedel förväntas öka med 7,0 procent år 2019 och 8,0 procent år 2020. Efter justering för återbäringsavtal för förskrivningsläkemedel beräknas ökningen motsvara 5,9 respektive 8,0 procent.

De områden där kostnaderna framförallt förväntas öka är behandling av vanliga cancerformer, hjärt-kärlsjukdom, cystisk fibros och diabetes. Den sedan tidigare länge pågående kostnadsökningen för biologiska läkemedel vid autoimmuna sjukdomar förväntas upphöra under de kommande åren, men det är avhängigt att vårdgivarna även fortsättningsvis använder de mest kostnadseffektiva alternativen i första hand.

För läkemedel som förskrivs inom läkemedelsförmånerna uppstår kostnader bland annat tack vare nya läkemedel vid bröstcancer och cystisk fibros. En fortsatt ökande användning av nya antikoagulantia och vissa läkemedel vid diabetes typ 2 bidrar också till ökningen. Samtidigt förväntas inte särskilt stora besparingar uppnås genom generisk konkurrens under tidsperioden. Däremot förväntas återbäringen från de avtal som upprättas mellan regionerna och företagen för förskrivningsläkemedel fortsätta att öka.

Behandling av ovanliga sjukdomar med rekvisitionsläkemedel kommer att leda till ökande kostnader. Patentutgångar på biologiska läkemedel med stor användning vid behandling av bland annat bröstcancer, multipel skleros, autoimmuna sjukdomar och lymfom leder samtidigt till tydliga kostnadsminskningar för rekvisitionsläkemedlen.

Tack vare effektiv nationell prispress och ett särskilt statligt finansiellt stöd kunde antalet patienter med hepatit C som fick tillgång till nya ofta botande alternativ öka kraftigt under år 2018. Under kommande år förväntas inte antalet patienter som behandlas öka ytterligare. De offentliga priserna på läkemedlen sänktes också i slutet av år 2018 men det får ingen stor påverkan på de samlade kostnaderna eftersom läkemedlen sedan tidigare ingår i återbäringsavtal.

Nya avancerade terapier

Läkemedel för avancerande terapier (ATMP) baseras på celler, vävnader eller gener. Det framstår som att läkemedelstypen kommer att få en ökande användning inom flera olika områden framöver. Inom hematologi sker sannolikt introduktionen av två läkemedel under år 2019 och vid ovanliga ärftliga sjukdomar kan också sådana läkemedel komma att börja användas under prognosperioden. För att använda de aktuella läkemedlen krävs särskilda förberedelser på kliniken och endast ett eller ett fåtal centra i Sverige kommer att genomföra respektive behandling. Det är därför fortfarande osäkert vilka ATMP som kommer att användas i Region Stockholm. I prognosen görs ett antagande om en gradvis ökande användning.

Osäkerheter i prognosen för förskrivningsläkemedel beror främst på hur nya återbäringsavtal påverkar kostnaderna samt också hur snabbt vissa nya läkemedel introduceras. För rekvisitionsläkemedel är regionens faktiska kostnader osäkra på grund av vidarefakturerad utomlänsvård.

Prognosen för läkemedelskostnader tjänar som underlag för regionens budgetarbete och för avtal med vårdgivare. Prognosen är framtagen av medarbetare på Läkemedelsenheten, HSF, i samverkan med Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd.

Love Linnér
Läkemedelsenheten
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad