Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Prevention med vitamin D eller omega-3 hade ingen effekt

Publicerat 2019-01-15

Enligt den stora randomiserade VITAL-studien kunde varken tillägg av vitamin D eller omega-3-fettsyror förebygga allvarlig kardiovaskulär händelse eller invasiv cancer.

Genomskinliga kapslar.

– Ett antal observationsstudier har på senare år visat samband mellan låga D-vitaminnivåer och ett stort antal olika sjukdomar, till exempel kardiovaskulära sjukdomar och maligniteter. Det har framförts att extra tillförsel av D-vitamin till friska personer, förutom de klassiska D-vitamineffekterna på skelettet som för övrigt också är överdrivna, skulle ha andra betydelsefulla effekter på hälsan, säger Mats Palmér, docent, överläkare och medlem i Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för endokrinologiska och metabola sjukdomar.

I VITAL-studien undersöktes om D-vitamin eller omega-3 kunde minska risken för de primära effektmåtten invasiv cancer och allvarlig kardiovaskulär händelse (sammansatt av hjärtinfarkt, stroke eller död av kardiovaskulär orsak). För att inkluderas i studien skulle männen vara 50 år eller äldre och kvinnorna 55 år eller äldre, de skulle inte ha haft tidigare cancer eller hjärtsjukdom, ingen njursvikt eller dialys, levercirrhos, hyperkalcemi eller annan allvarlig sjukdom. Medeluppföljningstiden var 5,3 år. Nästan 26 000 individer randomiserades till:

  • 50 mikrogram (=2 000 IE) kolekalciferol (vitamin D) och 1 gram omega-3 eller
  • 50 mikrogram kolekalciferol (vitamin D) och placebo eller
  • placebo och 1 gram omega-3 eller
  • placebo för både vitamin D och omega-3.

Vitamin D

Vid studiestart hade deltagarna i medel serumnivåer av 25-hydroxyvitamin D på 77 nmol/l. Vid en stickprovsmätning efter ett år hade serumnivåerna ökat till 104 nmol/l.

Tillägg av vitamin D gav inte någon lägre incidens av invasiv cancer eller kardiovaskulära händelser än placebo, inte heller hos personer som vid inklusion hade D-vitamin-nivåer under 50 nmol/l.

– I denna stora välgjorda randomiserade, placebokontrollerade, dubbel-blinda studie syntes inga effekter på de största och mest intressanta sjukdomsgrupperna. Jag tycker att detta, förutom den direkta kunskapen, även generellt kan lära oss att inte ge råd med utgångspunkt från enbart observationsstudier, säger Mats Palmér.

Det rekommenderade dagliga intaget är enligt Livsmedelsverket 10 mikrogram (20 mikrogram för vuxna över 75 år). Serumnivåer under 25 nmol/l 25-hydroxyvitamin D räknas som D-vitaminbrist. Livsmedelsverket rekommenderar tillskott av vitamin D till alla barn under två år, äldre över 75 år, barn och vuxna som inte äter fisk eller berikade livsmedel, som har heltäckande klädsel eller inte är i solen på sommaren.

Omega-3

Individer som fick omega-3 var i medel 67 år, 51 procent var kvinnor, 50 procent hade blodtryckssänkande läkemedel, 38 procent hade lipidsänkande läkemedel och 14 procent hade diabetes mellitus.

Tillägg av omega-3 påverkade inte incidensen av de primära effektmåtten invasiv cancer eller allvarlig kardiovaskulär händelse. Det var ingen förhöjd risk för blödningar eller andra allvarliga biverkningar.

– Omega-3 påverkade inte den sammansatta primära effektvariabeln hjärtinfarkt, stroke eller kardiovaskulär död. Däremot antyder resultaten en lägre frekvens hjärtinfarkt i omega-3-gruppen. I subgruppsanalyser sågs att omega-3 minskade risken för allvarlig kardiovaskulär händelse hos de som angett att de åt mindre än 1,5 portion fisk per vecka, men inte hos de som angett att de åt 1,5 portioner fisk eller mer per vecka. Dessa resultat ska dock bara ses som hypotesgenererande, säger Karolina Nowinski, med dr, specialistläkare, ordförande i Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för hjärt-kärlsjukdomar.

Samtidigt har resultatet av en annan stor randomiserad studie, REDUCE-IT, publicerats. Cirka 8 200 deltagare randomiserades till en etylester av omega-3-fettsyran eikosapentaensyra (EPA) i dosen 4 gram per dygn eller placebo. I USA är denna variant av EPA godkänd som ett triglyceridsänkande läkemedel.

De inkluderade patienterna var 45 år eller äldre med etablerad kardiovaskulär sjukdom eller 50 år eller äldre och diabetes mellitus och minst ytterligare en riskfaktor. Patienterna hade triglycerider 1,5–5,6 mmol/l och LDL 1,1–2,6 mmol/l och hade stått på statin i minst fyra veckor. Uppföljningstiden var i medeltal 4,9 år. Det primära effektmåttet kardiovaskulär död, icke-fatal hjärtinfarkt, icke-fatal stroke, revaskularisering av koronarkärlen eller instabil angina inträffade hos 17 procent av patienterna i EPA-gruppen jämfört med 22 procent i placebogruppen (hazardkvot 0,75, 95 % konfidensintervall 0,68–0,83). Dessa resultat sågs genomgående i olika subgrupper.

– Säkerhetsdata visade dock att patienter i EPA-gruppen hade en högre förekomst av perifert ödem, förmaksflimmer och i högre större utsträckning sjukhusvård för förmaksflimmer eller förmaksfladder, säger Karolina Nowinski.

En Cochrane-analys som publicerades i november 2018 inkluderade 79 randomiserade kontrollerade studier på omega-3 med avseende på mortalitet och kardiovaskulära händelser. Metaanalysen visade att omega-3 hade liten eller ingen effekt på mortalitet och kardiovaskulära händelser.

Den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, har nyligen meddelat att läkemedel med omega-3-fettsyror inte är effektiva för att förebygga hjärt-kärlsjukdomar hos personer som tidigare haft en hjärtinfarkt. Det innebär att denna typ av läkemedel, som funnits i flera andra europeiska länder, inte längre kommer att vara godkända för sådan användning.

Elin Jerremalm

Källa

  1. Manson JE, Cook NR, Lee IM, Christen W, Bassuk SS, Mora S et al; VITAL Research Group. Vitamin D supplements and prevention of cancer and cardiovascular disease. N Engl J Med. 2018 Nov 10. doi: 10.1056/NEJMoa1809944
  2. Manson JE, Cook NR, Lee IM, Christen W, Bassuk SS, Mora S et al; VITAL Research Group. Marine n-3 fatty acids and prevention of cardiovascular disease and cancer. N Engl J Med. 2018 Nov 10. doi: 10.1056/NEJMoa1811403
  3. Livsmedelsverket. D-vitamin
  4. Abdelhamid AS, Brown TJ, Brainard JS, Biswas P, Thorpe GC, Moore HJ et al. Omega-3 fatty acids for the primary and secondary prevention of cardiovascular disease. Cochrane Database Syst Rev. 2018 Nov 30;11:CD003177
  5. Bhatt DL, Steg PG, Miller M, Brinton EA, Jacobson TA, Ketchum SB et al; REDUCE-IT Investigators. Cardiovascular risk reduction with icosapent ethyl for hypertriglyceridemia. N Engl J Med. 2018 Nov 10. doi: 10.1056/NEJMoa1812792

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad