Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Statiner associeras med minskad risk för levercancer 

Publicerat 2019-09-10

Behandling med lipofila statiner synes minska risken för levercancer och död hos patienter med hepatit B och C enligt en svensk-amerikansk kohortstudie. Däremot verkar inte hydrofila statiner ha samma positiva effekt. 

Två burkar med olika tabletter

I kohorten ingick knappt 16 700 vuxna patienter med kronisk hepatit B eller C. Cirka 40 procent av patienterna hade fått en lipofil statin, cirka 10 procent en hydrofil statin medan 50 procent var obehandlade. Statinbehandlingen påbörjades mellan år 2005 och 2013 och utfallsmåtten var tid till förekomst av levercancer och död.

Statinanvändning definierades som 30 eller mer kumulativa DDD (cDDD) och delades in i grupper om, 0<30, (referensvärde) 30–299, 300–599 samt >600 cDDD. De statiner som analyserades var simvastatin, atorvastatin, pravastatin och rosuvastatin.

Uppföljningstiden var cirka åtta år (median) både för icke-behandlade och statinbehandlade. Sammanlagt registrerades 616 fall av levercancer och 1 803 dödsfall.

Jämfört med icke-användare var den tioåriga risken för levercancer signifikant lägre för dem som fått lipofila statiner, 8,8 procent jämfört med 3,3 procent (absolut riskskillnad -4,8). För dem som fått hydrofila statiner var resultatet 8,0 procent jämfört med 6,8 procent (absolut riskskillnad -1,2).

Den positiva effekten av de lipofila statinerna var både dos- och tidsberoende, med den största riskreduktionen för levercancer efter minst 600 cDDD, vilket kan jämföras med ett intag av en normaldos statin i cirka två år.

Resultatet var lika för kvinnor och män och hos personer med eller utan cirrhos eller antiviral behandling.

Effekt även på dödligheten

I studien undersöktes även statinernas påverkan på dödligheten. 10-års-mortaliteten var lägre både för dem som intagit lipofila statiner (absolut riskskillnad -7,9) och hydrofila statiner (absolut riskskillnad -4,5). För lipofila statiner var effekten även här dosberoende.

– De här studieresultaten är intressanta. En stor fördel är att statiner redan finns tillgängliga och är välbeprövade läkemedel. Lipofila statiner skulle kunna få en särskild preventiv betydelse för de patienter som redan har en allvarlig leverskada på grund av hepatit B eller C, eftersom det idag inom denna grupp saknas sätt att förebygga levercancer. Jag ser fram emot att ta del av resultaten från uppföljande studier inom området säger Johan Falkenius, ordförande i expertgrupp läkemedel för cancersjukdomar.

Några svagheter i studien är, enligt författarna, att det inte har gått att exkludera vissa förväxlingsfaktorer då de svenska registren saknar information om till exempel rökning, hepatit C-eradikering, fibrosstadium och levercancerscreening. Det saknas också uppgifter om laboratoriedata från patienterna där det går att se förändringar i kolesterolnivåer.

Möjligheten att behandla med direktverkande antivirala läkemedel mot hepatit C har inte funnits under så lång tid, vilket gör att kännedomen om antalet behandlade patienter och uppföljning av dessa är begränsad.

Sedan tidigare finns de data som tyder på att statiner kan förbättra överlevnaden och minska risken för levercancer vid vissa kroniska leversjukdomar. Den här studien stärker dessa uppgifter och visar även på en dosberoende effekt mellan lipofila statiner och förekomst av levercancer och död.

Susanne Elfving

Källa

  1. Simon TG, Duberg AS, Aleman S, Hagstrom H, Nguyen LH, Khalili H et al. Lipophilic Statins and Risk for Hepatocellular Carcinoma and Death in Patients With Chronic Viral Hepatitis: Results From a Nationwide Swedish Population. Ann Intern Med. 2019 Aug 20.

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad