Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Använd biosimilar vid behov av subkutan TNF-hämmare

Använd biosimilar vid behov av subkutan TNF-hämmare

Publicerat 2020-11-17

Region Stockholms läkemedelskommitté rekommenderar att behandling med originalpreparatet Humira (adalimumab) så snart som möjligt växlas till behandling med den mest kostnadseffektiva biosimilaren, för närvarande Hyrimoz 6x1 stycken eller Imraldi 6x1 stycken. Skälet till detta är nya avtal samt prissänkningar för TNF-hämmare som förskrivs på recept. Patienten ska informeras om bytet till biosimilar. Även vid nyförskrivning ska den mest kostnadseffektiva biosimilaren av TNF-hämmare användas.

Tre tumma upp.

Inom ramen för de så kallade trepartsöverläggningarna har Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV), Sveriges regioner och företagen som tillhandahåller TNF-hämmare genomfört en ny förhandling. Regionerna eftersträvar sänkta listpriser (AUP) istället för sekretessbelagda avtal med retroaktiva återbäringar och förhoppningsvis är detta de sista TNF-avtalen med konfidentiella retroaktiva rabatter. Många av företagen har också börjat sänka listpriserna. De retroaktiva rabatterna har i de nya avtalen begränsad ekonomisk nytta. Avtalen går ut den sista september 2021. Från den 1 oktober 2021 kommer läkemedel som innehåller adalimumab uteslutande konkurrera med offentliga listpriser.

Vid start av behandling med TNF-hämmare på recept är adalimumab-biosimilar det ekonomiskt mest fördelaktiga alternativet.

Eftersom det råder priskonkurrens på listpriser som fastställs av TLV kan priserna ändras från månad till månad. För närvarande (november 2020) är Hyrimoz (adalimumab) i förpackning 6x1 stycken förfylld penna det mest kostnadseffektiva alternativet. Imraldi 6x1 stycken förfylld spruta eller penna är näst mest kostnadseffektivt. På den här sidan kommer kontinuerliga prisuppdateringar.

De absolut senaste priserna finns alltid på www.tlv.se.

På grund av internationella konkurrensförhållanden, framförallt risk för parallellexport, kan leverantörerna bara erbjuda de lägsta priserna på vissa förpackningsstorlekar som är specifika för den svenska marknaden. I dagsläget är det förpackningar för tremånadersbruk av adalimumab, det vill säga 6x1 stycken.

Vid behandling med etanercept är biosimilaren Benepali i förpackningen12x1 stycken det ekonomiskt mest fördelaktiga alternativet.

För närvarande krävs inte byte mellan olika biosimilarer av adalimumab av kostnadsskäl utan endast från originalpreparat till biosimilar.

Om du har frågor rörande avtal kontakta Gustaf Befrits, gustaf.befrits@sll.se.

Region Stockholms läkemededelskommitté

Källa

  1. Region Stockholms läkemededelskommitté. Tidigare rekommendation. Rekommendation för TNF-hämmare på recept. Nyhet 2019-11-25

Senast ändrad

Biosimilarer
En biosimilar är ett biologiskt läkemedel som innehåller en version av den aktiva substans som finns i ett redan godkänt biologiskt läkemedel (referensläkemedlet). För att en biosimilar ska godkännas krävs att den är jämförbar med referensläkemedlet avseende kemiska egenskaper (till exempel molekylstruktur och föroreningar) samt biologisk aktivitet. Den ska även ha likvärdiga farmakokinetiska och farmakodynamiska egenskaper samt likvärdig säkerhet och effekt.