Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Apoteken erbjuder byte även utanför förmånen

Publicerat 2020-05-28

Från och med den 2 juni ska apoteken börja erbjuda utbyte även för läkemedel som inte ingår i läkemedelsförmånen till ett likvärdigt läkemedel inom förmånen (högkostnadsskyddet).

Två läkemedelsförpackningar.

Läkemedel utan förmån kommer från och med den 2 juni att kunna bytas till läkemedel med förmån (om de är utbytbara enligt Läkemedelsverkets utbytbarhetslista).

Hittills har det saknats lagstöd för utbyte vid förskrivning i smittskyddssyfte. I och med de nya reglerna kan byte till periodens vara göras även för smittskyddsläkemedel.

De nuvarande begreppen med förmån och utan förmån har delats upp. Det innebär att det ska framgå dels om patienten är förmånsberättigad, dels om förutsättningarna för förmån enligt ett läkemedels förmånsbegränsning är uppfyllda eller inte. Förskrivaren ska ange följande på receptet:

  • Uppgiften med eller utan förmån, vilket avser om patienten är en förmånsberättigad person eller inte.
  • Vid förskrivning av läkemedel med förmånsbegränsning, anges i doseringstexten om förutsättningarna för förmån är uppfyllda eller inte.
  • Om läkemedlet ska lämnas ut kostnadsfritt i enlighet med smittskyddslagen, anger du det i doseringstexten på samma sätt som tidigare.

När respektive regions vårdinformationssystem är anslutet till den Nationella läkemedelslistan kommer det att finnas systemstöd för att fylla i uppgifterna på ett mer strukturerat sätt.

Ett läkemedel har en begränsad subvention om det endast ingår i högkostnadsskyddet för ett visst användningsområde eller en viss patientgrupp. Det är läkaren som ska bedöma om patienten har rätt till subvention eller inte.

Precis som idag kommer det inte heller i fortsättningen att vara tillåtet att göra utbyten mellan läkemedel som inte ingår i förmånerna.

Borttagning av förmånsbegränsningar

I samband med detta har Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket ändrat eller tagit bort förmånsbegränsningar för nästan 700 läkemedel. Det möjliggör fler byten in i högkostnadsskyddet så att så många patienter som möjligt ska kunna få sitt läkemedel inom förmånen.

Patientens kostnad inom respektive utanför läkemedelsförmånen/­högkostnadsskyddet

Utbyte eller ej på apotek

Patientens kostnad

Byte till periodens vara.

Hela kostnaden för läkemedlet ingår i
högkostnadsskyddet.Förskrivaren motsätter sig, av medicinska skäl, utbyte.

Farmaceuten motsätter sig utbyte.

Patienten motsätter sig utbyte och väljer istället det läkemedel som är förskrivet på receptet.

Patienten får själv bekosta mellanskillnaden
mellan förskrivet läkemedel och periodens vara, resten ingår i högkostnadsskyddet.

Patienten vill varken ha periodens vara eller det läkemedel som är förskrivet på receptet, utan väljer istället ett annat likvärdigt, utbytbart läkemedel.

Ingen del av kostnaden ingår i högkostnadsskyddet, utan patienten står för hela kostnaden.Man kan säga att patienten tackar nej till förmån vid detta tillfälle.


Patientens kostnad inom respektive utanför läkemedelsförmånen/högkostnadsskyddet, beroende på vem som motsätter sig utbytet samt vilket val patienten gör angående utbyte av läkemedel. Detta gäller när läkemedel inom förmånen förskrivs. Hämtad från Behandlingsbladet nr 2 2020, Norrbottens läkemedelskommitté.

Elin Jerremalm

Källa

  1. Läkemedelsverket. Nytt regelverk ger fler möjligheter till utbyte av läkemedel. Nyhet 2020-05-19
  2. E-hälsomyndigheten.Utbyte av läkemedel
  3. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV. TLV har beslutat om förändrad subventionsstatus för flertalet läkemedel. Nyhet 2020-05-14

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad