Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Avslut av opioidbehandling associerat med ökad risk för död

Publicerat 2020-03-27

Att sluta med opioidbehandling var associerat med en ökad risk för att dö av överdos eller självmord, enligt en amerikansk studie. Risken var större ju längre tid som patienten hade behandlats före avslutandet. 

Kvinna som tar tabletter

I en observationsstudie med knappt 1,4 miljoner amerikanska patienter, med recept på opioider, studerades om avslutande av behandling med opioider ökade risken för död av överdos eller självmord. Det undersöktes också om risken var större om patienten hade behandlats en längre tid före avslutandet. Cirka 57 procent hade slutat ta opioider. Ungefär 32 procent hade fått opioder förskrivet i upp till 30 dagar, 9 procent under 31–90 dagar, 23 procent under 91–400 dagar och 36 procent längre än 400 dagar. Det var knappt 2 900 patienter som hade dött av överdos eller självmord under den studerade perioden, oktober 2012 till och med september 2014.

Det fanns ett signifikant samband mellan längden på behandlingen före avslutandet och antalet döda av överdos eller självmord. Hazardkvoten för dem som slutade ta opioider var: 1,67 (≤30 dagar), 2,8 (31–90 dagar), 3,95 (91–400 dagar) och 6,77 (>400 dagar). Dödsorsaken, överdos eller självmord, behövde inte vara orsakad av just opioider.

Andra faktorer som visade sig ha betydelse för ökad risk att dö, av överdos eller självmord, var till exempel högre dos opioid (räknat på morfinekvivalenter), komorbiditet, psykiatriska diagnoser eller missbruk. Risken var också större hos ogifta och män.

I studien framkom också att det verkar finnas en ökad risk för död av överdos och självmord både direkt efter påbörjad och avslutad behandling med opioider, med störst risk inom tre månader.

En svaghet i studien är, enligt författarna, att det utifrån dessa data inte går att se om den ökade risken berodde på faktorer som ledde till att en behandling påbörjades eller avslutades, till exempel olika sjukdomar, biverkningar eller utveckling av missbruk. Det går heller inte att säga någonting om ifall patienterna slutade behandlingen för att smärtan upphörde eller för att de var oroliga för biverkningar. Uppgift saknas också om följsamhet till behandlingen.

Susanne Elfving

Källa

  1. Oliva EM, Bowe T, Manhapra A, Kertesz S, Hah JM, Henderson P et al. Associations Between Stopping Prescriptions for Opioids, Length of Opioid Treatment, and Overdose or Suicide Deaths in US Veterans: Observational Evaluation. BMJ. 2020 Mar 4;368:m283.

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad