Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Brist på diazepam för injektion

Publicerat 2020-09-18

Uppdatering 2020-10-15: I nuläget finns i Region Stockholm enbart Stesolid Novum varunummer 073851 tillgängligt med kort hållbarhet, utgångsdatum 2020-10-31. På grund av den korta hållbarhetstiden måste från och med måndag den 19 oktober beställning göras genom ApoEx Stockholms kundtjänst 08-12313600. Vården har ingen returrätt på de förpackningar som ej förbrukas innan utgångsdatum.

Stesolid Novum, diazepam 5 mg/ml injektionsvätska, är på väg att ta slut. Vid status epilepticus är intravenöst lorazepam ett väldokumenterat alternativ. 

Stesolid Novum, diazepam 5 mg/ml injektionsvätska, håller på att ta slut, tillgängliga förpackningar har utgångsdatum sista oktober. Anledningen är produktionsproblem. Produkten förväntas komma tillbaka i januari/februari 2021.

Regionövergripande licenser finns för flera olika diazepamprodukter, lorazepam injektion 2 mg och midazolam nässpray 2,5 mg (varunummer 765692) och 5 mg (varunummer 765691). Lorazepam injektion 4 mg är numera godkänd i Sverige.

Möjliga diazepamalternativ med godkänd regionlicens:

Alternativ 1
Namn: Diazepam CF 5 mg/ml injektion 10x2ml

Varunummer: 841041

MAH: Centrafarm B.V., Nederländerna

Ledtid en arbetsdag.

Pris: 577 kr


Alternativ 2

Namn: Diazepam Injection BP 5 mg/ml injektion 10x2ml

Varunummer: 841042

MAH: Hameln pharmaceuticals ltd, Storbritanien

Ledtid en arbetsdag.

Pris: 538 kr


Alternativ 3

Namn: Diazepam-Ratiopharm 5 mg/ml injektion 5x2ml

Varunummer: 840148

MAH: Ratiopharm GmbH, Tyskland

Ledtid en arbetsdag.

Pris: 682 kr


För produktinformation, se sidan om regionövergripande licenser.

Vid delirium tremens kan diazepam 10 mg ersättas med lorazepam 4 mg till en vuxen patient.

Vid intravenös sedering kan diazepam 0,1–0,2 mg/kg ersättas med lorazepam 0,044 mg/kg, dock oftast inte mer än 2 mg till vuxen patient. Observera att dos ska titreras till effekt.

Till vuxna med status epilepticus är intravenöst lorazepam ett alternativ till diazepem. Rekommenderad dosering för vuxna är lorazepam 4 mg intravenöst, 1–2 mg/min, långsammare om risk för andningsdepression. Patient som prehospitalt har fått >5 mg diazepam eller >10 mg diazepam rektalt inom 30 minuter ges 2 mg lorazepam.

Till barn med status epilepticus rekommenderas i Region Stockholm i första hand midazolam 0,2 mg/kg (max 7,5 mg) intravenöst vilket kan upprepas en gång vid behov. Likvärdiga alternativ är lorazepam 0,1 mg/kg (max 4 mg) intravenöst och diazepam 0,25 mg/kg (max 10 mg) intravenöst och dessa doser kan också upprepas en gång vid behov. Till patient som prehospitalt har fått bensodiazepin ges bara en intravenös dos. Om intravenös infart ej omedelbart kan etableras är midazolam 0,3 mg/kg (max 10 mg) intranasalt, buckalt eller intramuskulärt bra alternativ och kan upprepas en gång. Diazepam 0,5 mg/kg (max 10 mg) rektalt är ett annat alternativ.

Jämförelser vid status epilepticus

Intravenöst lorazepam och diazepam har jämförts i flera systematiska översikter och meta-analyser.

En Cochrane-översikt avseende status epilepticus i alla åldrar med totalt 289 patienter [1] drog slutsatsen att lorazepam var effektivare än diazepam. I en metaanalys från 2016 inkluderades fem randomiserade kliniska studier med totalt 656 patienter i alla åldrar (320 lorazepam, 336 diazepam) [2] och här drogs däremot slutsatsen att det inte påvisats någon skillnad mellan behandlingarna i att häva kramperna. De intravenösa doserna som användes var i storleksordningen lorazepam 2–4 mg och diazepam 5–10 mg.

En randomiserad kontrollerad studie 2012 på status epilepticus hos barn [3] påvisade inga skillnader i effekt mellan intravenöst midazolam, diazepam och lorazepam. Diazepam uppvisade högre frekvens av somnolens och sedering än midazolam och lorazepam men i övrigt förelåg inga skillnader vad gäller biverkningar. En Cochrane rapport 2018 [4] konkluderade att inga signifikanta eller kliniskt betydelsefulla skillnader mellan intravenöst midazolam, diazepam och lorazepam till barn har påvisats vare sig i effekt eller biverkningar.

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för nervsystemets sjukdomar
Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för perioperativ vård och intensivvård
Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för psykisk hälsa

Källa

  1. Prasad M, Krishnan PR, Sequeira R, Al-Roomi K. Anticonvulsant therapy for status epilepticus. Cochrane Database Syst Rev. 2014 Sep 10;(9):CD003723
  2. Brigo F, Bragazzi NL, Bacigaluppi S, Nardone R, Trinka E. Is intravenous lorazepam really more effective and safe than intravenous diazepam as first-line treatment for convulsive status epilepticus? A systematic review with meta-analysis of randomized controlled trials. Epilepsy Behav. 2016 Nov;64(Pt A):29-36
  3. Gathwala G, Goel M, Singh J, Mittal K. Intravenous diazepam, midazolam and lorazepam in acute seizure control. Indian J Pediatr. 2012 Mar;79(3):327-32
  4. McTague A, Martland T, Appleton R. Drug management for acute tonic-clonic convulsions including convulsive status epilepticus in children. Cochrane Database Syst Rev. 2018 Jan 10;1(1):CD001905
  5. Macure. Produktinformation Lorazepam Macure 4 mg
Spruta som tagit slut.

Senast ändrad 2020-10-15

Uppdaterad information för bristsituationer på läkemedel, inklusive där så är möjligt hänvisning till ersättningsvara, finns på följande ställen.

ApoEx

Restweb
http://sll.apoex.rest/

Läkemedelsverket

Restnoteringslista
https://lakemedelsverket.se/OVRIGA­-SIDOR/Restnoteringar/

För vacciner även Smittskydd Stockholm

Restnoterade vacciner
http://www.vardgivarguiden.se/beha­ndlingsstod/smittskydd/amnesomrad­en/vaccination/restnoterade-vacciner/