Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Brist på ketobemidon för injektion

Publicerat 2020-12-14

Uppdatering 2021-01-12: Ketogan Novum beräknas komma i början av mars.

Ketogan Novum, ketobemidon 5 mg/ml, injektionsvätska, 5x1 ml är slut och beräknas finnas tillgänglig igen i början av januari 2021.

Spruta

Alternativ kan vara Morfin Kalceks, morfin 10 mg/ml, injektion 10x1ml eller Lindoxa, oxikodon 10 mg/ml, injektion 5x1 ml eller 5x2 ml.

Det finns även vissa beredningar med ketobemidon att tillgå, till exempel Ketobemidon Unimedic, ketobemidon 1 mg/ml, injektion 10x10 ml alternativt Ketobemidon APL, ketobemidon 20 mg/ml, injektion 10 ml.

Ansvarig läkare får ta ställning till alternativ behandling.

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för smärta och reumatiska sjukdomar

Senast ändrad

Uppdaterad information för bristsituationer på läkemedel, inklusive där så är möjligt hänvisning till ersättningsvara, finns på följande ställen.

ApoEx

Restweb
http://sll.apoex.rest/

Läkemedelsverket

Restnoteringslista
https://lakemedelsverket.se/OVRIGA­-SIDOR/Restnoteringar/

För vacciner även Smittskydd Stockholm

Restnoterade vacciner
http://www.vardgivarguiden.se/beha­ndlingsstod/smittskydd/amnesomrad­en/vaccination/restnoterade-vacciner/