Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Följ upp smärtbehandling hos äldre

Publicerat 2020-09-03

I en ny systematisk litteraturöversikt från SBU har effekter och risker för biverkningar av läkemedel vid artrossmärta, smärtsam diabetesneuropati och smärta vid kotkompression hos äldre studerats.  SBU har också skrivit en kommentar om screeninginstrument för ohälsosam alkoholkonsumtion.

Läs rapporten Läkemedelsbehandling av vanliga smärttillstånd hos äldre personer – effekter, biverkningar samt upplevelser av vård

SBU:s slutsatser:

  • Läkemedel mot vanliga och långvariga smärttillstånd hos äldre personer har en mycket liten effekt på gruppnivå jämfört med placebo. NSAID och opioider kan dessutom orsaka ovanliga men allvarliga biverkningar. Samtidigt kan en del individer ha nytta av behandlingen, som idag erbjuds till många äldre personer.
  • I studier med kvalitativ metodik har äldre personer med smärta upplevt att de blir förbisedda i mötet med vården på grund av att de är gamla. De har känt att de blir förringade och inte tagna på allvar. Det kan därför vara motiverat att undersöka, problematisera och vid behov förbättra vårdpersonalens inställningar och attityder till smärta hos äldre.
  • I studier med kvalitativ metodik har såväl personal inom vård och omsorg som äldre personer med smärta upplevt att vårdpersonal har bristande kunskaper om smärta och smärtbehandling. Äldre personer har också upplevt att det finns brister i kommunikationen med vårdpersonalen. Detta motiverar att undersöka kunskapsläget hos vårdpersonal om smärta och smärtbehandling av äldre och ta ställning till om denna kunskap behöver förbättras.
  • Det behövs välgjorda studier av smärtlindrande läkemedel hos äldre personer som är multisjuka. Hittills har denna grupp oftast uteslutits ur sådana studier.

Screening för alkohol

SBU har också studerat screeninginstrument som kan användas inom primärvård för att identifiera vuxna och ungdomar med ohälsosam alkoholkonsumtion. 

Läs kommentaren Screening och beteendeförändrande stödsamtal (counselling) för att minska ohälsosam alkoholkonsumtion

Elin Jerremalm

Källa

  1. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU. Läkemedelsbehandling av vanliga smärttillstånd hos äldre personer. Rapport 315 2020-09-03
  2. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU. Screening och beteendeförändrande stödsamtal (counselling) för att minska ohälsosam alkoholkonsumtion. Kommentar 2020_09 2020-08-27

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad