Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Här hittar du information om covid-19

Publicerat 2020-10-05

Webbutbildning

Infektionsläkarföreningen har haft flera webbinarier om covid-19. De riktar sig i första hand till sjukhusläkare men innehåller även bra information för allmänläkare.
https://infektion.net/covid19

 • Seminarium den 2 oktober – diagnostik och behandling av lungfibros samt långvariga symtom och komplikationer.
 • Seminarium den 28 augusti – vetenskaplig uppdatering och rapport från USA.
 • Seminarium den 26 juni – nationellt vårdprogram covid-19.
 • Seminarium den 5 juni – analys i avloppsvatten och immunologi.
 • Seminarium den 26 maj – uppdatering samt erfarenheter från Sörmland och Dalarna.
 • Seminarium den 15 maj – vaccin och modeller för att förutsäga spridning
 • Seminarium den 8 maj – övervakning och åtgärder för att förhindra spridning
 • Seminarium den 24 april – serologiska metoder och PCR-baserad diagnostik.
 • Seminarium den 17 april – tromboembolism och om Folkhälsomyndighetens arbete.
 • Seminarium den 3 april – hindra spridning på sjukhus och personlig skyddsutrustning.
 • Seminarium den 27 mars – mikrobiologisk diagnostik och behandling.
 • Seminarium den 20 mars – symtom, fallbeskrivningar, prover, CRP med mera.

Svenska läkaresällskapet har flera webinarier om covid-19, till exempel om hjärt- kärlsjukdom, psykisk ohälsa, barn och smittsamhet samt långdragna förlopp.
https://www.youtube.com/user/Lakaresallskapet

Svensk förening för allmänmedicin, SFAM, startar ett videoforum på torsdagar för kollegialt utbyte med fokus främst på hur vi hanterar våra sköra äldre patienter. Första tillfället är torsdag den 23 april klockan 12–13. Målgruppen är allmänläkare och ST-läkare inom allmänmedicin.
https://sfam.se/foreningen/organisation/sfam-projekt/

Vårdhygiens webbutbildning om basala hygienrutiner.
https://vardgivarguiden.se/kunskapsstod/vardhygien/digital-utbildning/

Webbutbildning om psykologiskt krisstöd vid covid-19 som riktar sig till all vård – och behandlingspersonal inom Region Stockholm, som möter personer som känner oro i samband med covid-19. Utbildningen är skapad av Regionalt Kunskapscentrum Kris- och Katastrofpsykologi (RKK) i SLSO tillika i funktion Krisstöd i RSSL (Regional särskild sjukvårdsledning).
https://lartorget.sll.se/Extern/activities/onlinecoursedetails_ext.aspx?inapp=1&courseid=6700

Antikoagulantia

Patienter med covid-19 har ofta påverkan på koagulation där d-dimer är en viktig markör för hyperkoagulabilitet. Kraftigt förhöjd d-dimer vid ankomst till sjukhus har kopplats till ökad dödlighet vid covid-19 och trombosprofylax med hepariner har angetts förbättra prognos. Information från Koagulationskonsult, Karolinska universitetssjukhuset om koagulationspåverkan och trombosbenägenhet vid covid-19.
https://www.karolinska.se/for-vardgivare/tema-cancer/hematologi/koagulationskonsult-f-d-koagulationsjour/faq-till-koagulationskonsult/

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för koagulationssjukdomar och plasmaprodukter har tagit fram
Riktlinjer för profylax och behandling av venös tromboembolism hos patienter med covid-19

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för äldres hälsa och SÄBO-rådet har tagit fram rekommendationer Trombosprofylax vid covid-19 på SÄBO

Akut internmedicin

Vårdprogrammet Covid-19-infektion är framtaget av redaktionen för Akut internmedicin. Rekommendationerna ersätter inte lokala riktlinjer.
Behandlingsprogram covid-19-infektion

Laboratoriemedicin

Karolinska universitetslaboratoriet. Coronavirus SARS-CoV-2, klinisk mikrobiologi.
https://www.karolinska.se/KUL/Alla-anvisningar/Anvisning/10352

Palliativ vård

Intensivvårdsbehandling av patienter med covid-19 gör att efterfrågan för vissa läkemedel, framför allt injektionsläkemedlen midazolam, morfin och propofol, är stor. Med anledning av det har behandlingsråden för palliativ vård setts över och innehåller nu ett större urval av goda strategier för palliativ lindring. Behandlingsråden har tagits fram av Palliativt centrum Stockholms sjukhem i samarbete med Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupper.
Fler alternativ i nya behandlings­råd för palliativ vård

Artikel i Läkartidningen om palliativ behandling: Palliativ farmakologisk behandling vid svår covid-19

ACE-hämmare och angiotensinreceptorblockerare

Artikel i Läkartidningen om ACE-hämmare och ARB vid covid-19: Pågående RAAS-blockad bör behållas vid covid-19

Myndighetsinformation

Folkhälsomyndighetens information till personal inom vård och omsorg samt kliniska laboratorier angående covid-19. Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan användas som ett komplement till gällande föreskrifter och lokalt utarbetade riktlinjer där du arbetar.
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-varden

Socialstyrelsens stöd och vägledning till hälso- och sjukvården med anledning av covid-19. Här hittar personal inom hälso- och sjukvården stöd för nationella prioriteringar samt rekommendationer och vägledning inom specifika vårdområden.
https://www.socialstyrelsen.se/coronavirus-covid-19/stod-till-halso-och-sjukvard

Vårdgivarguidens information till Region Stockholms vårdgivare om viruset, läget just nu, rekommendationer samt instruktioner att hantera patienter med misstänkt eller konstaterad smitta.
https://vardgivarguiden.se/utveckling/2019-ncov/

Viss – länksamling till primärvården
http://viss.nu/Nyheter/Covid-19---lanksamling-for-primarvarden/

Referensgrupp/specialistförening

Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård, SFAI, har en specialsida om covid-19 där det bland annat finns ett dokument med råd inför en eventuell bristsituation på sederingsmedel i samband med respiratorbehandling av patienter med covid-19.
https://sfai.se/riktlinje/medicinska-rad-och-riktlinjer/intensivvard/covid-19-sars-cov-2019/

Svensk Förening för Akutsjukvård, SWESEM, har en nystartad specialsida om covid-19. Där finns till exempel en länk till ett långt avsnitt om covid-19 i Internet Book of Critical Care (IBCC).
https://covid19.swesem.org

Vetenskapliga tidskrifter

De stora vetenskapliga tidskrifterna har speciella covid-sidor där nästan alla artiklar är fritt tillgängliga.

Lancet
https://www.thelancet.com/coronavirus?dgcid=kr_pop-up_tlcoronavirus20
New England Journal of Medicine
https://www.nejm.org/coronavirus?query=main_nav_lg
Journal of the American Medical Association
https://jamanetwork.com/journals/jama/pages/coronavirus-alert
BMJ
https://www.bmj.com/coronavirus
BMJ har publicerat en artikel med råd till primärvården:
Covid-19: a remote assessment in primary care

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för infektionssjukdomar

Senast ändrad 2020-10-05