Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Klimatförändringarna – risk för ökad resistensutveckling

Publicerat 2020-12-15

Klimatförändringarna innebär ett förändrat sjukdomspanorama med ökad risk för smittsamma sjukdomar. Flera av sjukdomarna behandlas med antibiotika, där en ökad användning innebär ökad risk för resistensutveckling. Klimatförändringarna sätter således ytterligare press på arbetet mot antibiotikaresistens.

Stetoskop på jordklotet.

Region Stockholm har tagit fram en rapport som beskriver klimatförändringar och ändrat sjukdomspanorama kopplat till identifierat läkemedelsbehov. Ett förändrat klimat, med ökning av den globala medeltemperaturen, innebär en ökad risk för vektorburna infektioner (sprids med exempelvis myggor och fästingar) samt vatten- och livsmedelsburna infektioner.

Förutom behovet av antibiotika är även nya vacciner önskvärda för att förhindra smittspridning och motverka resistensutveckling.

När det gäller värmerelaterad ohälsa och ohälsa till följd av påverkan på luftkvaliteten finns det huvudsakliga behovet av läkemedel vid folksjukdomar, exempelvis hjärt-kärlsjukdomar och sjukdomar i andningsvägarna.

Läs rapporten:
Möjliga förändringar av sjukdomspanorama orsakade av framtida klimatförändringar – utifrån identifierade förändringar i sjukdomsförekomst identifiera läkemedelsbehov, diarienummer VKN 2020-0154. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm Pdf, 1 MB.

Helena Ramström och Siobhan Wallhuss
apotekare, Läkemedelsenheten
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad