Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Atorvastatin gav inte mer muskel­symtom än placebo i ny studie

Publicerat 2021-05-05

Det var ingen skillnad i förekomst av muskelsymtom vid behandling med atorvastatin 20 mg jämfört med placebo. Det var inte heller någon skillnad i allvarlighetsgrad på de skattade muskelsymtomen mellan statin- och placeboperioderna i studien.

Statinbehandling som orsak till muskelsymtom är ovanligt. I blindade kliniska prövningar har förekomst av muskelbiverkningar varit ungefär lika stora hos de som fått statin som hos de som fått placebo. Däremot har man i observationella studier sett en association mellan statiner och en ökad förekomst av muskelbiverkningar. Diskussioner om detta i media och sociala medier har visat sig påverka och öka risken för att patienter slutar med statiner. Detta är ett problem eftersom de som på eget bevåg avbryter sin behandling med statiner går miste om en väldokumenterad behandling som minskar sjuklighet och dödlighet i hjärt-kärlsjukdomar.

En studie på statinbehandling och förekomst av muskelsymtom publicerades nyligen [1]. Det var en blindad, randomiserad n=1-studie vilket innebär att varje patient är sin egen kontroll.

Studien inkluderade 200 patienter från primärvården i Storbritannien som nyligen hade slutat eller övervägde att avbryta behandlingen med statiner på grund av muskelsymtom. Medelåldern för studiedeltagarna var 69 år, 58 procent var män och 70 procent hade manifest hjärt-kärlsjukdom. Forskarna exkluderade patienter med ihållande muskelvärk och samtidigt kreatinkinas, CK, eller alaninaminotransferas, ALAT, >3–5 gånger högre än övre normalgräns. Deltagarna randomiserades till en sekvens av sex dubbelblindade behandlingsperioder (två månader vardera) av atorvastatin 20 mg dagligen eller placebo. I slutet av varje behandlingsperiod graderade deltagarna sina muskelsymtom på en visuell analogskala (0–10). Den primära analysen jämförde symtompoäng i statin- och placeboperioderna.

Bortfallet i studien var relativt stort. Tre fjärdedelar av deltagarna skattade dock sina symtom för minst en statinperiod och en placebo-period och inkluderades i den primära analysen.

– Studien är intressant och välgjord. Den speglar den kliniska verkligheten i större utsträckning än randomiserade studier. Ett problem med studien är att en relativt stor andel av patienterna inte ingick i analysen på grund av att de inte skattade sina symtom och på grund av att de avbröt studien i förtid. De som inkluderades i studien var dock selekterade för att de hade haft muskelsymtom i samband med statinbehandling, säger Karolina Nowinski, ordförande i Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för hjärt- och kärlsjukdomar.

Ingen skillnad i muskelsymtom

Det var ingen skillnad i förekomst av muskelsymtom i samband med statinperioder jämfört med placeboperioder (61,6 % av deltagarna i samband med placebo med 62,5 % av deltagarna i samband med statin). Det var inte heller någon skillnad i storleken på de skattade muskelsymtomen mellan statin- och placeboperioderna (genomsnittlig skillnad statin minus placebo −0,11, 95% konfidensintervall -0,36 till 0,14; P=0,40).

43 procent (86 av 200 deltagare) avbröt studien i förtid. Bortfallet i studien var dock lika stort under statinperioder som under placeboperioder. Behandlingsavbrott på grund av oacceptabla muskelsymtom skedde hos 18 deltagare (9 %) i samband med statinbehandling och 13 (6,5 %) i samband med placebo.

– Få läkemedel är så väldokumenterade som statiner och vi ser att det finns en underbehandling. Statiner minskar risken för hjärtkärlhändelser och död så därför är det viktigt med noggrant övervägande innan behandlingen avbryts. För att underlätta bedömningen finns ett riskskattningsinstrument (SAMS) som hjälp för läkaren att identifiera om de symtom som patienten beskriver skulle kunna orsakas av statinbehandlingen, säger Karolina Nowinski.

Forskarnas slutsats var att ingen effekt av atorvastatin 20 mg sågs på muskelsymtom jämfört med placebo bland patienter som tidigare rapporterat svåra muskelsymtom när de tog statiner. De flesta som slutförde studien avsåg att återuppta behandlingen med statiner.

– Vid manifest hjärtkärlsjukdom används numera ofta atorvastatin i högre doser än de 20 mg som gavs i studien och vi vet inte hur patienterna hade skattat sina symtom med högre doser. Studien visar, liksom flera andra studier, att de flesta som hade muskelsymtom ändå kunde fortsätta med statinbehandling. Om statin återinsätts hos en individ som haft muskelsymtom är det viktigt att börja med låg dos, noga följa symtom och därefter titrera upp dosen. Ibland kan man behöva byta till en annan statin, säger Karolina Nowinski.

Christer Norman
allmänläkare, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Källa

  1. Herrett E, Williamson E, Brack K, Beaumont D, Perkins A, Thayne A et al; StatinWISE Trial Group. Statin treatment and muscle symptoms: series of randomised, placebo controlled n-of-1 trials. BMJ. 2021 Feb 24;372:n135. doi: 10.1136/bmj.n135

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad