Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Empagliflozin har visat effekt på diastolisk svikt

Publicerat 2021-10-05

Fram till nu har det inte funnits någon behandling med dokumenterad effekt vid diastolisk svikt eller hjärtsvikt med bevarad vänsterkammarfunktion, HFpEF. I en ny randomiserad studie har dock empagliflozin (Jardiance) visats signifikant minska sjukhusinläggningar på grund av hjärtsvikt men inte signifikant minska kardiovaskulär död.

För hjärtsvikt med nedsatt vänsterkammarfunktion, HFrEF, i regel definierat som ejektionsfraktion <40 procent, finns sedan länge etablerad behandling med framförallt ACE-hämmare/ARB och betablockad som visats minska både sjukhusinläggningar och död. Hjärtsvikt med bevarad systolisk vänsterkammarfunktion men med nedsatt diastolisk funktion (förhöjt fyllnadsmotstånd i vänster kammare på grund av minskad eftergivlighet), HFpEF, oftast definierat som ejektionsfraktion ≥50 procent, däremot, har hittills inte haft någon sådan väldokumenterad behandling.

HFpEF anses vara ungefär lika vanligt som HFrEF och har troligen en lite bättre prognos. Kvinnor och äldre drabbas oftare.

SGLT2-hämmarna empagliflozin och dapagliflozin har visats ha en skyddande effekt hos patienter med HFrEF. I studier publicerade de senaste två åren har patienter som erhållit SGLT2-hämmare, jämfört med placebo, haft en minskad förekomst av den kombinerade utfallsvariabeln sjukhusinläggning på grund av hjärtsvikt eller kardiovaskulär död, oavsett förekomst av diabetes typ 2. Det var framförallt sjukhusinläggning på grund av hjärtsvikt som minskade signifikant. SGLT2-hämmarnas effekt på patienter med hjärtsvikt med bevarad vänsterkammarfunktion har fram till helt nyligen varit oklar.

Studiens upplägg och resultat

Den aktuella studien, Emperor-preserved, genomfördes i 23 länder, 45 procent av patienterna inkluderades i Europa. Studien var dubbelblind och man randomiserade 5 988 patienter med NYHA klass II–IV hjärtsvikt, förhöjt pro-BNP och en ejektionsfraktion på mer än 40 procent till empagliflozin (10 mg en gång dagligen) eller placebo. Genomsnittlig ålder var 72 år, de flesta hade symtom förenliga med NYHA klass II (82%) och genomsnittligt NT-proBNP var 994 ng/l. Njurfunktionen var lätt nedsatt med ett genomsnittligt eGFR på 60,6 ml/min/1,73 m2.

 • 67 % hade en ejektionsfraktion över 50 %
 • 51 % hade förmaksflimmer
 • 49 % hade diabetes mellitus typ 2
 • patienternas läkemedelsbehandling var:
  • RAAS-blockad, 81 % av patienterna
  • betablockad, 86 %
  • aldosteron­receptorantagonister, 37 %.

Det primära utfallsmåttet var en kombination av kardiovaskulär död eller sjukhusinläggning för hjärtsvikt.

Under en mediantid på 26,2 månader inträffade en primär utfallshändelse hos 415 av 2 997 patienter (13,8 %) i empagliflozingruppen och hos 511 av 2 991 patienter (17,1 %) i placebogruppen (hazardkvot, 0,79; 95 % konfidensintervall 0,69–0,90; p <0,001). Effekten var främst kopplad till en lägre risk för sjukhusinläggningar för hjärtsvikt i empagliflozingruppen: 259 patienter (8,6 %) i empagliflozingruppen mot 352 patienter (11,8 %) i placebogruppen.

Kardiovaskulär död drabbade 8,2 procent i placebogruppen och 7,3 procent i empagliflozingruppen, skillnaden var dock inte signifikant. Död av vilken orsak som helst var helt lika i bägge grupperna.

Njurfunktionen försämrades något långsammare i empagliflozingruppen. Det var ingen skillnad på effekterna av empagliflozin bland patienter med diabetes eller utan. 23 procent i bägge grupperna avbröt behandlingen. Okomplicerade genitala infektioner, urinvägsinfektioner och hypotoni rapporterades oftare för empagliflozin.

Sammanfattningsvis minskade empagliflozin den kombinerade risken för kardiovaskulär död eller sjukhusinläggningar hos patienter med hjärtsvikt med bevarad vänsterkammarfunktion (HFpEF) oavsett förekomst av diabetes.

– Det här är en viktig studie. I förra årets Kloka listan sa vi att ingen hjärtsviktsbehandling ännu visats förbättra prognosen vid HFpEF. Nu är det alltså visat att ett läkemedel haft god effekt vid HFpEF. Resultaten påminner om de effekter SGLT2-hämmare visats ha vid HFrEF. Man bör komma ihåg att det främst är färre sjukhusinläggningar på grund av hjärtsvikt som visats i studierna. En studie med dapagliflozin (Forxiga) hos patienter med HFpEF pågår och det ska bli intressant att se vad den visar, säger Karolina Nowinski, ordförande i Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för hjärt- och kärlsjukdomar.

Christer Norman
allmänläkare, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Källa

 1. Anker SD, Butler J, Filippatos G, Ferreira JP, Bocchi E, Böhm M et al; EMPEROR-Preserved Trial Investigators. Empagliflozin in Heart Failure with a Preserved Ejection Fraction. N Engl J Med. 2021 Aug 27. doi: 10.1056/NEJMoa2107038

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad