Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Stora skillnader i rekommen­dationer vid graviditet och amning

Publicerat 2021-06-09

Information om läkemedels säkerhet i samband med graviditet och amning varierar betydligt mellan olika informationskällor på nätet. Skillnaderna är särskilt stora när det gäller amning. Det visar en studie inom det europeiska projektet ConcePTION, som syftar till att förbättra både kunskap och tillgång till adekvat information om läkemedel till gravida och ammande kvinnor.

Barn i gräs.

I studien jämfördes information i olika källor på internet för sex läkemedel på fyra olika språk: nederländska, svenska, franska och engelska. De läkemedel som ingick var ibuprofen, olanzapin, ondansetron, adalimumab, metylfenidat och fingolimod. Läkemedlen var utvalda för att representera preparat som används inom egenvård, graviditetsrelaterade besvär och vid kroniska sjukdomar.

Informationen hittades via en kombination av sökning på google och i förhandsbestämda källor. De senare utgjordes av bipacksedel/produktresumé och information från teratologiska informationscentraler eller kunskapsstöd som Janusmed fosterpåverkan och Janusmed amning. Både informationskällor för allmänheten och hälso- och sjukvårdspersonal ingick i två separata analyser.

Stora variationer

Resultaten visade att för allmänheten var alla källor samstämmiga när det gäller graviditet i 11/24 (46 %) jämförelser och för amning i 4/24 (17 %) jämförelser. Motsvarande siffror för information riktad till sjukvårdspersonal var 13/24 (54 %) och 5/24 (21 %). Det är särskilt anmärkningsvärt att rekommendationerna avsedda för sjukvården i så hög utsträckning varierar.

De teratologiska informationscentralerna och nationella kunskapsstöden i olika länder hade däremot enhetlig information i 93 procent av fallen för graviditet och 68 procent för amning.

För att underlätta för både allmänhet och sjukvårdspersonal att hitta enhetlig och saklig information, arbetar en projektgrupp inom ConcePTION med en europeisk kunskapsbank med information om olika läkemedel under graviditet och amning. Kunskapsbanken kommer att bli av särskilt värde för de länder som idag inte har teratologiska informationscentraler eller kunskapsstöd som Janusmed. Tanken är att både allmänheten och sjukvården ska använda samma tjänst, för att underlätta kommunikationen och minska risken för missförstånd.

Motsägelsefull information har tidigare bland annat visats öka risken för dålig följsamhet till viktig läkemedelsbehandling under graviditet, med risker för både den gravida kvinnan och fostret.

Ulrika Nörby
Medförfattare till studien
Redaktionen för Janusmed fosterpåverkan

Källa

  1. Nörby U, Noël-Cuppers B, Hristoskova S, Desai M, Härmark L, Steel M, et al. Online information discrepancies regarding safety of medicine use during pregnancy and lactation: an IMI ConcePTION study. Expert Opinion on Drug Safety 2021, DOI: 10.1080/14740338.2021.1935865

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad