Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Apoteken ger Janusmed fosterpåverkan och amning gott betyg

Publicerat 2022-08-23

Apotekspersonal anser att kunskapsstöden Janusmed fosterpåverkan och Janusmed amning underlättar deras rådgivning och ökar patientsäkerheten. Det visar en enkät bland landets farmaceuter med anledning av att de två kunskapsstöden nu finns i E-hälsomyndighetens beslutstöd EES (Elektroniskt expertstöd), som används på apoteken. Personalen tycker även att kunskapsstöden underlättar för kunderna att få samma information från sjukvården och på apoteken.

Sedan september 2021 finns kunskapsstöden Janusmed fosterpåverkan och Janusmed amning tillgängliga i systemet Elektroniskt expertstöd (EES) som används vid receptexpediering på apotek. Under våren 2022 skickades en enkät ut till knappt 5 000 receptexpedierande farmaceuter i hela landet. Syftet var att utvärdera de nya tjänsterna i EES och undersöka hur frågor om läkemedel i samband med graviditet och amning generellt hanteras på apotek. Enkäten besvarades av 402 personer varav majoriteten arbetade på öppenvårdsapotek.

Tre fjärdedelar kände till de nya kunskapsstöden Fosterpåverkan och Amning i EES, och lite mer än hälften hade använt dem via EES. Överlag ansåg de svarande att de nya tjänsterna underlättar rådgivning till gravida och ammande och att de sparar tid i sitt arbete. De tyckte också att informationen är trovärdig och ökar patientsäkerheten, samt att det underlättar att gravida och ammande kan få samma information från apotekspersonal som av sjukvårdspersonal.

Enkätsvaren visade också att omkring 30 procent av de receptexpedierande farmaceuterna får frågor om läkemedel i samband med graviditet varje vecka och lika stor andel får frågor varje månad. Frågor kring läkemedel och amning förekom lite mer sällan, de flesta svarade att de fick frågor varje månad eller mer sällan än en gång i månaden. Majoriteten av farmaceuterna uppgav att de läser i Fass vid frågor om graviditet eller amning. En hög andel svarade också att de använder EES eller läser direkt i kunskapsstöden på Janusinfo.se eller Janusmed.se.

Janusmed fosterpåverkan och Janusmed amning tillhandahålls av Hälso-och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm. De innehåller generella bedömningar av eventuella risker för foster när kvinnor använder läkemedel under graviditet, samt generella rekommendationer ifall ett spädbarn kan eller inte kan ammas under pågående läkemedelsbehandling. Kunskapsstöden riktar sig i första hand till hälso- och sjukvårdspersonal men används i stor utsträckning av patienter och allmänhet.

Linnéa Karlsson Lind, apotekare, med dr
Ulrika Nörby, apotekare, med dr
Kunskapstjänster läkemedel, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad