Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Årlig vaccination viktigaste åtgärden mot influensa

Publicerat 2022-06-23

Vaccinera riskgrupper för att begränsa medicinska konsekvenser och komplettera med antivirala läkemedel, är Läkemedelsverkets budskap i sin uppdaterade behandlingsrekommendation för säsongsinfluensa.

I samband med att ett nytt läkemedel för behandling av influensa har godkänts, baloxavir, har Läkemedelsverket uppdaterat sin behandlingsrekommendation. Huvudsyftet är att ge sjukvården ett kunskapsstöd för antiviral behandling av influensa.

Den viktigaste åtgärden för att begränsa de medicinska konsekvenserna av influensa är fortfarande att årligen vaccinera riskgrupperna. Den antivirala behandlingen kan inte ersätta det, utan blir ett komplement till vaccination. Vaccinets skyddseffekt är i genomsnitt 60 procent, men avtar efter några månader.

Genom att tidigt sätta in antiviral behandling minskar tiden med symtom, mängden virus som utsöndras och risken för komplikationer av sjukdomen, och ju tidigare läkemedlet sätts in i sjukdomsförloppet desto bättre effekt. Även vaccinerade personer kan bli sjuka och behöva läkemedlen.

Behandling rekommenderas till riskgruppspatienter, som de över 65 år, gravida, patienter med kroniska sjukdomar såsom diabetes, kronisk hjärt- eller lungsjukdom eller vid tillstånd med kraftigt nedsatt immunförsvar.

Andra som kan behöva behandling är de med influensa som kräver slutenvård eller som orsakar kraftig allmänpåverkan, de som redan är inlagda i slutenvården av andra orsaker och får influensasymtom, eller personer som är i nära kontakt med personer i medicinsk riskgrupp.

Effektiva även profylaktiskt

Läkemedlen är också effektiva när de sätts in profylaktiskt efter exponering. Behandlingen ska då börja så tidigt som möjligt efter att personen utsatts för smitta, även om denne är vaccinerad. Även här rekommenderas läkemedlen till personer i medicinsk riskgrupp, personer som vårdas i slutenvården eller omsorg där det pågår ett influensautbrott, eller till dem som är i nära kontakt med riskgruppspersoner.

För närvarande finns tre godkända substanser för antiviral behandling mot influensa:

  • oseltamivir tablett, (vuxna och barn från 13 år)
  • zanamivir inhalation (vuxna och barn från 5 år)
  • zanamivir infusion (vuxna)
  • baloxavir tablett (vuxna och barn från 12 år).

Det nya läkemedlet baloxavir, som ges som engångsdos, är en cap-endonukleashämmare till skillnad från oseltamivir och zanamivir som är neuraminidashämmare.

Läkemedlen lika effektiva

De godkända läkemedlen har likvärdig effekt. För i övrigt friska personer minskar sjukdomsförloppet med cirka ett dygn om behandlingen inleds inom 48 timmar från debuten. Om behandlingen sätts in ännu tidigare förkortas den totala sjukdomsperioden ytterligare, upp till 3–3,5 dygn.

Det är mycket ovanligt med allvarliga biverkningar av läkemedlen. Den vanligaste biverkningen är illamående av oseltamivir.

För diagnostik rekommenderas PCR-baserade metoder.

Susanne Elfving

Man med hosta

Källa

  1. Läkemedelsverket. Behandling och profylax vid influensa. Behandlingsrekommendation. 2022-06-10

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad