Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Läkemedel vid covid-19 under graviditet

Publicerat 2022-05-04

Illustration av coronaviruset covid-19.

Åtta läkemedel är godkända i Sverige för behandling av covid-19. Det är antivirusmedlen nirmaltrevir/PF-07321332 i kombination med ritonavir, samt remdesivir, och monoklonala antikroppar mot virusets spikprotein: regdanvimab, kombinationen kasirivimab och imdevimab, sotrovimab samt tixagevimab/cilgavimab. Det sistnämnda är en kombination av två monoklonala antikroppar mot olika delar av spikproteinet.

Immunmodulerare godkända redan före pandemin, och som nu även har fått indikationen covid-19, är anakinra och tocilizumab. Övriga läkemedel som används vid covid-19 är bland annat antikoagulantia (dalteparin, tinzaparin) för behandling av den ökade trombosrisken samt kortikosteroider för behandling av de hyperimmunologiska reaktionerna. Läkemedlen har olika indikation för i vilket stadium av sjukdomen och/eller profylax de rekommenderas. Dessa rekommendationer kan ändras och lokala variationer förekommer.

Här sammanfattar vi dagens kunskap om eventuell fosterpåverkan av läkemedlen med länk till utförligare information i kunskapsstödet Janusmed fosterpåverkan.

För rekommendationer för behandling av covid-19 under graviditet, hänvisar vi till Infpreg.

Se även Läkemedelsverkets förteckning över läkemedel godkända för eller under granskning för behandling av covid-19.

Immunmodulerande läkemedel

Anakinra (Kineret)

Indikationen vid covid-19 är vuxna med pneumoni som behöver syrgasbehandling och som löper risk att utveckla svår andningsinsufficiens. Verkningsmekanismen är hämning av de processer i lungslemhinnan som utlösts av den infektionsorsakade frisättningen av IL-1. Det finns ringa erfarenhet av anakinra under graviditet. Därmed bör användning ske på strikt indikation. Djurstudier tyder dock inte på direkta eller indirekta reproduktionstoxikologiska effekter. Den eventuella riskökningen i det enskilda fallet är knappast så stor att det finns anledning till oro om kvinnan har använt läkemedlet under tidig graviditet. Det är viktigt att behandlingen sköts av specialist.

För mer information, se dokumentet Anakinra.

Tocilizumab (RoActemra)

Indikationen för tocilizumab är måttlig till svår covid-19 infektion där säkerställd eller misstänkt hyperimmunologisk komplikation föreligger. Tocilizumab är en immunmodulerare och verkar genom blockering av IL-6 receptorn. Viss erfarenhet finns av behandling under graviditet men med ofullständig uppföljning av barnen. Behandling med tocilizumumab under graviditeten bör därför endast ske på stark indikation och skötas av specialist med förtrogenhet av behandlingen. Den eventuella riskökningen i det enskilda fallet är dock knappast så stor att det finns anledning till oro om kvinnan har använt läkemedlet under tidig graviditet.

För mer information, se dokumentet Tocilizumab.

Virushämmande medel

Nirmatrelvir/PF-07321332 plus ritonavir (Paxlovid)

Indikationen för preparatet Paxlovid är påvisad infektion med covid-19. Paxlovid ska ges så snart som möjligt efter det att en covid-19-diagnos har ställts och inom fem dagar efter det att symtomen har uppstått. Läkemedlet innehåller två aktiva substanser, nirmatrelvir/PF-07321332 och ritonavir, i två olika tabletter och tas peroralt. Ritonavir fördröjer omsättningen av det aktiva medlet PF-07321332 genom hämning av det senares CYP3A-medierade metabolism. Verkningsmekanismen för PF-07321332 är hämning av det proteas (äggvitenedbrytande enzym) som ingår i virusets spikproteiner och är en förutsättning för virusets inträngning genom cellmembranet. Det finns relativt god erfarenhet av ritonavir under graviditet men ringa av PF-07321332. Paxlovid bör därför användas endast på strikta indikationer under graviditet. Djurstudier tyder dock inte på direkta eller indirekt reproduktionstoxikologiska effekter mer än låg födelsevikt hos ett djurslag. Den eventuella riskökningen i det enskilda fallet är dock knappast så stor att det finns anledning till oro om kvinnan har använt läkemedlet under tidig graviditet.

För mer information, se dokumenten Ritonavir och Nirmatrelvir/PF-07321332.

Remdesivir (Veklury)

Remdesivir har indikationen covid-19 som kräver icke invasiv syrgasbehandling och endast i början av infektionen. Remdesivir har ingen säkerställd effekt sent i förloppet. Läkemedlet verkar genom att att hämma viralt RNA-polymeras, vilket hindrar virusets replikation. Erfarenheten av remdesivir under graviditeten är mycket begränsad, men tillgängliga data antyder ingen betydelsefull fosterpåverkan. Behandling under graviditet bör därför ske på strikt indikation och av specialist. Den eventuella riskökningen i det enskilda fallet är dock knappast så stor att det finns anledning till oro om kvinnan har använt läkemedlet under tidig graviditet.

Se även dokumentet Remdesivir.

Monoklonala antikroppar mot spikproteinet

Regdanvimab (Regkirona)

Indikationen är covid-19 som inte behöver syrgastillförsel men som har förhöjd risk för sjukdomsprogression till svår covid‑19. Verkningsmekanismen är att det blockerar virusets förmåga att fästa sig vid receptorn på humana cellers yta och därmed förhindra virusets penetration in i cellen. Antikroppen är av IgG-typ och som normalt transporteras över placenta i ökande hastighet från slutet av första tredjedelen av graviditeten. Även fostret kan därmed ta del av skyddseffekten. Erfarenheten av regdanvimab under graviditet är ännu begränsad men sammansättningen och verkningsmekanismen talar mot negativ påverkan. Regdanvimab bör därför kunna användas för att minska risken för allvarlig sjukdom.

Se även dokumentet Regdanvimab.

Kasirivimab och imdevimab (Ronapreve)

Indikationen är covid -19 som inte behöver syrgastillförsel men som har förhöjd risk för sjukdomsprogression till svår covid‑19. Preparatet Ronapreve innehåller två monoklonala antikroppar mot spikproteinet, kasirivimab och imdevimab. Verkningsmekanismen är att de blockerar virusets förmåga att fästa sig vid receptorn på humana cellers yta och därmed förhindrar virusets penetration in i cellen. Antikropparna är av IgG-typ som normalt transporteras över placenta i ökande utsträckning från slutet av första tredjedelen av graviditeten. Även fostret kan därmed ta del av skyddseffekten. Erfarenheten av kasirivimab/imdevimab under graviditet är ännu begränsad men sammansättningen och verkningsmekanismen talar mot negativ påverkan. Läkemedlet bör därför kunna användas för att minska risken för allvarlig sjukdom.

Se även dokumenten om Kasirivimab och Imdevimab.

Sotrovimab (Xevudy)

Sotrovimab är en monoklonal antikropp om mot spikproteinet på CoV-2 viruset. Indikationen är covid- 19 som inte behöver syrgastillförsel men som har förhöjd risk för sjukdomsprogression till svår covid‑19. Medlet går över placenta i ökande utsträckning från slutet av första tredjedelen av graviditeten så även fostret kan ta del av den skyddande effekten. Erfarenheten av sotrovimab under graviditet är ännu begränsad men sammansättningen och verkningsmekanismen talar mot negativ påverkan. Sotrovimab bör därför kunna användas för att minska risken för allvarlig sjukdom under graviditet.

Se även dokumentet om Sotrovimab.

Tixagevimab and cilgavimab (Evusheld)

Preparatet Evusheld består av tixagevimab and cilgavimab, två monoklonala antikroppar som fäster på två olika ställen på spikproteinet hos SARS-CoV-2. Indikationen är profylax mot covid-19. Verkningsmekanismen är att de blockerar virusets förmåga att fästa sig vid receptorn på humana cellers yta och därmed förhindrar virusets penetration in i cellen. Antikropparna är av IgG-typ som normalt transporteras över placenta i ökande hastighet från slutet av första tredjedelen av graviditeten. Även fostret kan därmed ta del av skyddseffekten. Erfarenheten av tixagevimab/cilgavimab under graviditet är ännu begränsad men sammansättningen och verkningsmekanismen talar mot negativ påverkan. Läkemedlet bör därför kunna användas som profylax mot covid-19.

Mer information finns i dokumenten Tixagevimab och Cilgavimab.

Birger Winbladh och Ulrika Nörby
Redaktionen Janusmed fosterpåverkan

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad