Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Möjlighet att väga in miljöskadlighet vid beslut om receptfria läkemedel

Publicerat 2022-01-12

Läkemedelsverket anser att det är lämpligt att miljörisker vägs in som ett av flera kriterier vid bedömning om receptfria humanläkemedel bör säljas på andra försäljningsställen än öppenvårdsapotek. Det framgår av rapporten Miljöskadlighet för receptfria läkemedel.

Fisk som plaskar med fenan.

I dagsläget vägs inte miljöhänsyn in för receptfria läkemedel och bestämmelserna om receptfrihet regleras på EU-nivå. Vilka receptfria läkemedel som däremot ska få säljas utanför öppenvårdsapotek, det vill säga i övrig detaljhandel, regleras av nationell lagstiftning och det nationella perspektivet är också utgångspunkten för rapporten från Läkemedelsverket. För att genomföra förändringen att väga in miljöaspekten för att bedöma om ett receptfritt läkemedel ska få säljas utanför öppenvårdsapotek krävs vissa författningsändringar.

Det är bara ett begränsat antal läkemedel som är tillgängliga för försäljning i övrig handel och volymerna är jämförelsevis små. För diklofenak, som ger en ökad risk för skador på vattenlevande djur, anges att försäljningsandelen utanför öppenvårdsapotek är cirka 15 procent. Diklofenak har uppmätts i nivåer över gränsvärdena för sjöar, vattendrag och kuststräckor på flera ställen i Sverige. Möjligheten att väga in miljöaspekten i beslut om receptfria läkemedel för övrig detaljhandel utanför öppenvårdsapotek är ett viktigt steg i rätt riktning och har ett stort signalvärde. För miljöns skull krävs dock fler och i vissa fall omedelbara åtgärder.

Helena Ramström
apotekare, Läkemedel och miljö
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Källa

  1. Läkemedelsverket. Miljöskadlighet bör vägas in vid beslut om var läkemedel får säljas. Nyhet 2022-01-10
  2. Svenskt Vatten. ReningsVÄRK – Läkemedelsrester i vår gemensamma vattenmiljö. Rapport, november 2020

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad