Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

SBU-rapport om hormon­behandling vid köns­dysfori hos vuxna

Publicerat 2022-09-22

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, har i en systematisk översikt utvärderat effekter av hormonbehandling vid könsdysfori hos vuxna. Översikten inkluderar också i vilken mån man väljer att avsluta behandlingen.

Könskonträr hormonbehandling innebär behandling med det motsatta könets könshormon, östrogen eller testosteron. Behandlingen medför kroppsliga förändringar mot det motsatta (önskade) könet. Behandlingen kan vara livslång. Det identifierade vetenskapliga underlaget om hormonbehandling av vuxna med könsdysfori är begränsat.

Några slutsatser i rapporten:

  • Det finns en association mellan förbättrat psykologiskt välbefinnande på kort sikt (upp till tolv månader) och könskonträr hormonbehandling, men det vetenskapliga underlaget medger inte bedömning på längre sikt. På grund av hög risk för felkällor går det inte att bedöma om denna kortsiktiga förbättring beror på den könskonträra behandlingen eller andra faktorer. I övrigt går det inte att bedöma psykosociala effekter.
  • Det finns ett visst underlag för att östrogenbehandlade transkvinnor (male to female, MtF) har en ökad benägenhet för att få blodproppar av olika slag. Storleken på riskökningen går inte att avgöra.
  • Det finns data som antyder en ökad risk för meningiom som är kopplad till behandling med cyproteronacetat hos transkvinnor (MtF). Det går inte att bedöma risken för cancerutveckling.
  • Det går ännu inte att bedöma effekter på skelett eller på hjärta.
  • Det går inte att se någon tydlig diabetesutveckling men insulinkänsligheten förefaller öka hos transmän (female to male, FtM) och minska hos transkvinnor (MtF).
  • För förekomst av ändrad uppfattning om könskonträr behandling hos vuxna är det vetenskapliga underlaget mycket begränsat och det går inte att göra en sammanvägning av studiernas resultat.

Rapporten är ett underlag till Socialstyrelsens uppdatering av kunskapsstödet God vård av vuxna med könsdysfori från 2015. Tidigare i år kom SBU-rapporten Hormonbehandling vid könsdysfori – barn och unga.

Elin Jerremalm

Källa

  1. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU. Hormonbehandling vid könsdysfori – vuxna. SBU-rapport 348 2022-09-07

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad