Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Uppdaterad produktresumé för pregabalin får kritik

Publicerat 2022-06-20

Produktresumén och bipacksedeln för vissa läkemedel som innehåller pregabalin (Lyrica med flera) har fått en strängare skrivning där man varnar för en ökad risk för missbildningar. Skrivningen får nu kritik av europeiska teratologiska informationscentraler. De menar att den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, har övertolkat resultaten av en studie som ligger till grund för de nya formuleringarna, och vill att myndigheten omvärderar skrivningen. Redaktionen för Janusmed fosterpåverkan stödjer kritiken, men anser att pregabalin, om möjligt, bör undvikas under graviditeten, då tillgängliga data ännu är ofullständiga.

vita kapslar

En nordisk registerstudie som omfattar mer än 2 700 barn exponerade för pregabalin i första trimestern, visade på en ökad andel missbildningar bland de exponerade barnen [1]. Resultaten var dock inte statistiskt signifikanta vid jämförelse med icke-exponerade barn när justering gjorts för störfaktorer som bland annat rökning; (justerad prevalenskvot 1,14; 95 % konfidensintervall 0,96–1,35). Studien är inte heller reviewgranskad än. Författarna drar själva slutsatsen att resultaten stödjer tidigare undersökningar som inte påvisat någon ökad risk för missbildningar efter användning av pregabalin i tidig graviditet.

Trots detta har EMA godkänt en förändring av produktresumé och bipacksedel, helt baserad på den nordiska registerstudien [1]. I bipacksedeln fastslås att pregabalin kan orsaka fosterskador som kräver medicinsk behandling och att förekomsten missbildningar är 6 per 100 exponerade barn jämfört med 4 per 100 bland icke-exponerade barn, siffror där man inte har tagit hänsyn till skillnader i bakgrundsfaktorer hos mödrarna.

Detta har fått det europeiska nätverket ENTIS (European Network of Teratology Information Services) att sända en skrivelse till EMA, där de önskar att myndigheten ser över formuleringarna [2]. ENTIS menar att den nya skrivningen riskerar att orsaka förvirring och att den lilla, icke-signifikanta, riskökningen i den nordiska studien kan bero på störfaktorer som man inte har lyckats justera för. Detta gäller särskilt för ett läkemedel som pregabalin som används i missbrukssammanhang, och där bakgrundsfaktorerna mellan kvinnor som använder läkemedlet skiljer sig i hög grad från de som inte medicinerar med pregabalin. Nätverket framhåller också att samtliga publicerade studier bör ligga till grund för skrivningarna i produktresumén, och nämner särskilt en tidigare undersökning av Patorno et al [3], som inte har påvisat någon riskökning efter justering för bakgrundsfaktorer. Vidare föreslår ENTIS att de blir konsulterade som sakkunniga innan förändringar genomförs i graviditetsavsnitten i produktresuméerna.

Redaktionen för Janusmed fosterpåverkan stödjer ENTIS kritik mot de nya formuleringarna i produktresumén (och därmed även Fass-texten) och i bipacksedeln. Totalt sett är dock data ännu för sparsamma för att säkert kunna uttala sig om behandling med pregabalin ökar risken för missbildningar. Tillgängliga data tyder emellertid inte på någon säkerställd betydande riskökning. Se uppdaterad text för pregabalin i Janusmed fosterpåverkan.

Redaktionen för Janusmed fosterpåverkan
Ulrika Nörby (kontakt: ulrika.norby@regionstockholm.se)
Katarina Wide
Ellika Andolf
Essi Whaites Heinonen
Birger Winbladh
Karin Källén

Källa

  1. Toft G, Ehrenstein VE, Asomaning K. A Population-based Cohort Study of Pregabalin to Characterize Pregnancy Outcomes: A0081359 Pregabalin Final Study Report ABSTRACT VS1 01June2020. EU PAS Register Number 27339. Tillgänglig från https://www.encepp.eu/encepp/openAttachment/studyResult/36878. Citerad 2022-06-16
  2. ENTIS Board and Scientific Committee highlight their concerns with recent updates to the Lyrica SmPC and PIL to the EMA PRAC. Official Communication from the ENTIS Scientific Committee April 2022
  3. Patorno E, Bateman BT, Huybrechts KF, MacDonald SC, Cohen JM, Desai RJ, Panchaud A, Mogun H, Pennell PB, Hernandez-Diaz S. Pregabalin use early in pregnancy and the risk of major congenital malformations. Neurology. 2017 May 23;88(21):2020-2025

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad