Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Många läkemedel i svenska uttrar

Publicerat 2023-02-09

Nästintill alla analyserade svenska uttrar hade ett eller flera läkemedel i sig. I Kloka listan finns råd om vad du som förskrivare kan göra för att minska miljöpåverkan av läkemedel.

Naturhistoriska riksmuseet kom nyligen ut med rapporten Miljögifter i utter från Sverige. Av 60 analyserade uttrar hade 58 uttrar minst ett läkemedel och oftast fler, i medeltal sju olika läkemedel. Vanligast förekommande läkemedel hos över hälften av uttrarna var citalopram, klomipramin, paroxetin, sulfametoxazol och venlafaxin. 

Uttern ingår som ett däggdjur med särskilt högt naturvärde i statens vilt, vilket innebär att om de påträffas döda i naturen ska det rapporteras till polisen för transport till Naturhistoriska riksmuseet. Det finns prover från 2 400 uttrar i museets miljöprovbank från 1970 fram till idag. Enligt rapporten är uttern en bra miljöindikator som kan visa vägen till förorenade områden.

För att uppmärksamma vad du som förskrivare kan göra för att värna om miljön finns ett avsnitt om det i Kloka listan 2023:

Vad kan man som förskrivare göra?

Flera råd som ges i Kloka listan med syftet att uppnå en klok läkemedelsanvändning för patientens bästa kan också vara fördelaktiga ur miljösynpunkt.

 • Ta upp hälsosamma levnadsvanor med patienten när det är lämpligt och ge råd.
 • Rekommendera icke-farmakologiska insatser när det är relevant, till exempel kognitiv beteendeterapi vid depression.
 • Följa Kloka listan – miljöaspekten har beaktats vid val av läkemedel.
 • Skriva ut startförpackning/mindre förpackning vid ny långtidsbehandling när så är praktiskt möjligt.
 • Inte skriva ut mer läkemedel än vad som går åt. Iterera hellre receptet vid osäkerhet.
 • Utvärdera patientens läkemedelsbehandling regelbundet. Läkemedel som saknar aktuell indikation eller har otillräcklig effekt trots behandlingsoptimering ska sättas ut. Det är positivt för patienten och minskar miljöpåverkan av läkemedel.
 • Skriva ut refillförpackning om det finns.
 • Följa Stramas rekommendationer för klok antibiotikaanvändning. För antibiotika gäller generellt så restriktiv användning som möjligt utan att riskera patientens hälsa. Relevanta odlingar är viktigt för att kunna välja antibiotikum som har god effekt med så smalt spektrum som möjligt. Se vidare strama.se .
 • Kassera läkemedel på rätt sätt. Ansvaret för att läkemedelsavfall hanteras på rätt sätt ligger på den enskilda verksamheten. Observera att också använda läkemedel, exempelvis läkemedelsinnehållande plåster, p-ringar, hormonspiraler och pulverinhalatorer, ska kasseras som läkemedelsavfall, då de efter användning fortfarande innehåller mycket läkemedel. Detta gäller även använda tuber med läkemedelsinnehållande kräm/salva. Patienter uppmanas att lämna in sitt läkemedelsavfall till apotek.

För ytterligare information om läkemedel och miljö, se Läkemedel och miljö.

Helena Ramström
helena.ramstrom@regionstockholm.se
apotekare, farm dr, Läkemedelsenheten, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Källa

 1. Naturhistoriska riksmuseet. Roos A, Eriksson U, Egebeck A-L, Benskin J och Fick J. Miljögifter i utter från Sverige, rapport 1:2023
 2. Region Stockholms läkemedelskommitté. Miljöeffekter av läkemedel. Kloka listan 2023

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad