Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Åtgärder mot det växande miljöhotet från läkemedel

Publicerat 2024-06-19

Flera forskare från olika länder inklusive Sverige lyfter det akuta behovet av molekylär design för mer lättnedbrytbara läkemedelssubstanser. Läkemedel är oumbärliga i modern sjukvård och även andra åtgärder för att minska miljöpåverkan lyfts.

Fisk formad av tabletter.

Det är numera välkänt att läkemedelsrester kommer ut i miljön både vid tillverkning och användning och att gränsvärden överskrids för så kallad god ekologisk status. Ett exempel är diklofenak vars gränsvärden för vatten överskrids och klassas tillsammans med ciprofloxacin, estradiol och etinylestradiol som särskilda förorenande ämnen enligt Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter.

Exponeringen för låga koncentrationer av läkemedel och deras blandningar, riskerar att påverka vilda djurs utveckling, orsaka fysiologiska och morfologiska förändringar och ge upphov till beteendeförändringar. Alla avvikelser från naturligt beteende kommer i förlängningen att påverka både ekologi och evolution i affekterade populationer. Antibiotika i miljön kan vara ett direkt hot mot vår hälsa.

Åtgärder som lyfts för att minska miljöpåverkan av läkemedel är:

  1. Utveckling av molekylär design för grönare läkemedel som lättare och fullständigt bryts ned.
  2. Hållbar förskrivning och användning där det mest miljömässigt hållbara kan vara ett läkemedel som inte förskrivs. Vid val av läkemedel till Kloka listan beaktas miljöaspekten och Kloka listan tar också upp om hälsosamma levnadsvanor och icke-farmakologisk behandling. I en klok läkemedelsanvändning ingår att utvärdera patientens läkemedelsbehandling regelbundet. Läkemedel som saknar aktuell indikation eller har otillräcklig effekt trots behandlingsoptimering ska sättas ut. Det är positivt för patienten och minskar miljöpåverkan av läkemedel. Se vidare Vad kan man som förskrivare göra?
  3. Öka allmänhetens kunskap om och förståelse för att läkemedel kan påverka miljön.
  4. Uppgradering av avloppsreningsverken för rening av läkemedelsrester. Ett preliminärt nytt avloppsdirektiv med krav på rening av också läkemedelsrester för EU finns nu tillgängligt. Trots EU:s kommande nya avloppsdirektiv kommer uppströmsarbetet, vars mål är att förhindra utsläpp av läkemedelssubstanser till avloppet, fortsatt att vara mycket viktigt. Även om avloppsreningsverk uppgraderar med rening av läkemedelsrester kommer det att ta tid innan det är genomfört. Dessutom kommer uppgraderade avloppsreningsverk inte att kunna rena bort alla läkemedelsrester och mindre avloppsreningsverk kommer inte att ha möjlighet att uppgradera med rening av läkemedelsrester.

Helena Ramström
apotekare, Läkemedel och miljö
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Källa

  1. Brodin T, Bertram MG, Arnold KE. Boxall ABA, Brooks BW, Cerveny D et al. The urgent need for designing greener drugs. Nat Sustain, juni 2024
  2. Havs- och vattenmyndigheten. Föreskrifter om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten. HVMFS 2013:19
  3. Vattenmyndigheten Norra Östersjön. Åtgärdsprogram för vatten 2022–2027 Norra Östersjöns vattendistrikt
  4. Europeiska kommissionen. Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse (omarbetning) 2022/0345

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad